استفاده از تجربه کره در الحاق به wto

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نماینده موسسه سیاس//تهای اقتصاد صنعتی و تجاری کره با اش//اره به روابط ای//ران و کرهجنوبی گفت: بعد از جنگ تحمیلی به ایران برای بازسازی کشورش کمک کردیم. همچنین در دوران تحریم با ایران علیه تحریمهای اعمال ش//ده در این کشور همکاری داش//تیم و اکنون نیز خواهان گس//ترش روابط هستیم.

ب//ه گ//زارش ایس//نا، محمدرضا رض//وی، رییس موسس//ه مطالع//ات و پژوهشه//ای بازرگان//ی در «کارگاه آموزشی سیاس//تهای صنعتی و عضویت در س//ازمان تج//ارت جهانی» با اش//اره به امضای توافقنامههایی ب//ا کرهجنوبی اظهار کرد: از آنجایی ک//ه بهدنب//ال افزای//ش فرصته//ای هم//کاری با کرهجنوب//ی بودیم ب//ه این تفاهمنامهها رس//یدیم. ای//ن تفاهمنامهه//ا میتواند در زمین//ه تحوالت و سیاستگذاریهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به کشور ما کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر کرهجنوبی از ش//ریکان اصلی ای//ران بوده، ادام//ه داد: پیش از تحریمه//ا کره 3، 4میلیارد دالر ص//ادرات به ایران داش//ت. ایران نیز بی//ش از 1/4میلیارد دالر کاال به کره ص//ادر میکرد. این ارقام مربوط به س//الهای 13۹0 و 13۹1 است. با این حال در 8ماه اخیر نیز صادرات ایران به کره افزایش داش//ته و به 2میلیارد دالر رسیده که این درباره کره نیز صادق است.

رضوی ب//ا بی//ان اینکه توس//عه اقتص//ادی کره و ص//ادرات صده//ا میلی//ارد دالری آن میتوان//د الهامبخ//ش بازارهای ای//ران نیز باش//د، ادامه داد: موفقیت کره مربوط به توانمندی بازار و محصوالت این کش//ور است و این تنوعسازی به رشد صادرات این کش//ور کمک کرده و باعث شده در بحرانهای اقتص//ادی که اقتصاد دنیا را دچار مش//کل میکند کره مس//تحکم به کار خود ادام//ه دهد. همچنین راهبردها و اس//تراتژیهای کره در راستای امضای توافقنامههای تجاری مختلف و تعامل با کشورهای دیگر میتواند قابلتوجه باشد.

رییس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: این کش//ور یک//ی از بنیانگذاران س//ازمان تجارت جهانی بوده و باتوجه به درخواست ما برای عضویت در سازمان توس//عه تجارت جهانی تجربه کره میتواند کارس//از باش//د. همچنین ایران با دارا بودن بازار 004میلیون نفری منطقه میتواند بازاری برای کاالهای کرهای به شمار برود. رضوی با اشاره به همکاری ای//ران و کره در زمینه اقتصادی گفت: همکاری دو کش//ور میتوان//د در حوزههای نفت و گاز و صنای//ع پاییندس//ت آن مانند پتروش//یمی باش//د. همچنین ظرفیتهای ناشناختهای در بازار ای//ران برای کره وجود دارد و این همکاری میتواند ارزشافزوده باالیی برای هر دو کشور ایجاد کند.

رضوی با اشاره به موقعیت ایران در منطقه ادامه داد: همکاری دو کش//ور در پروژههای زیرس//اختی منطق//های مانند س//اخت نیروگاهه//ا و حملونقل باعث افزایش مبادالت کاال بین کره و غرب آس//یا میش//ود و ایران نیز میتواند به اشتغالزایی برسد. ای//ن هم//کاری میتواند ب//ا تب//ادل متخصصان و فعالیتهای آکادمیک بین دو کشور ادامه یابد.

دان//گ جو، نماین//ده هیات کرهای نی//ز در آیین گش//ایش کارگاه آموزشی سیاس//تهای صنعتی و عضویت در س//ازمان تجارت جهان//ی گفت: روابط تج//اری ایران و کره میتواند ب//ه نفع هر دو طرف باش//د و کره نیز به فکر حفظ و گسترش این رابطه بوده اس//ت. ایران منابع خدادادی و متنوعی دارد. نخستین و بزرگترین منبع گازی و بیشترین منابع نفتی دنیا در اختیار ایران اس//ت. وی افزود: بیش از 05س//ال اس//ت که کره و ایران مبادالت فناوری و منابع انس//انی دارند. از س//ال 1۶۹1میالدی روابط دو کش//ور آغاز ش//د و پس از شروع جنگ در دهه 50 ک//ره در آتش جنگ س//وخت ام//ا در دهه 0۷ توانس//تیم ب//ه صادرکننده جهانی تبدیل ش//ویم و منابع انس//انی و فناوری صادر کردیم. در آن زمان ارتباط با ایران در حد اعزام کارگر بود و در ساخت سدها و نیروگاهها به ایران کمک کردیم.

نماین//ده هی//ات ک//رهای ب//ا اش//اره ب//ه س//فر رییسجمهوری کرهجنوبی به ای//ران ادامه داد: در س//فر رییسجمهوری کره بی//ش از 0۹ تفاهمنامه در زمینههای حملونقل، آبخیزداری و اکتشافات انرژی و تامین مالی امضا شد که خواهان گسترش آن هستیم. همچنین در سال آینده مرکز فرهنگی کره در ایران تاس//یس خواهد ش//د و نم//اد روابط دوس//تانه دو کش//ور در نامگ//ذاری دو خیاب//ان به نامه//ای س//ئول و ته//ران در پایتخت دو کش//ور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.