3 نقش مهم در صادرات

Tejarat Daily - - صفحه اول -

صن//دوق توس//عه ملی بای//د به لحاظ مال//ی مرکز توس//عه اقتصادی کش//ور و ب//رای توس//عه نیز بای//د مرکز ارش//اد و حمایت بخش خصوصی باشد. حال باید دی//د با تغییرات جدی//د این صندوق چه عملک//ردی خواهد داش//ت. صندوق باید و میتواند به رش//د و تعال//ی محورهای توس//عه کش//ور کمک کند اما متاسفانه تا امروز ش//اهد چنین اتفاق//ی نبودهایم. صندوق باید خ//ود را پیدا کند تا ببینیم چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت.

در دنیای امروز باید سیاستها بر محور حمایت از صادرات باش//د که ص//ادرات نیز با س//رمایهگذاری و تامی//ن اعتبار، بهویژه اعتبار فروش//نده پیش خواه//د رفت. اگر در قوانین و مقررات صندوق هم جز این موارد نوش//ته ش//ده باید اصالح ش//ود تا بتواند بر مح//ور ارائه اعتبار به ش//رکتهای ایرانی برای س//رمایهگذاری در خارج از کشور، توسعه خدمات فنی مهندسی یا اعطای اعتبار به صادرکننده کاالحرکت کند.

حال آنکه، این اعتبار باید فعال باش//د و به موقع هم داده شود. منابع صندوق باید به پوشش ریسک شرکتهای ایرانی تعلق بگیرد تا اقتصاد و صادرات کش//ور رشد کند و به دنبال این موضوع تولید هم فعال شود.

به نظر میرسد در مقررات صندوق مشکالت و تنگناهایی وج//ود دارد ک//ه باید به زودی برطرف ش//ود تا این صندوق بتواند به س//رمایهگذاری ایرانیها در خارج از کش//ور کمک کند؛ باید بدانید اگر 01دالر در خارج س//رمایهگذاری ش//ود 100 دالر ام//کان گس//ترش آن وجود دارد. ام//روزه در دنیا بخش بزرگی از رقابتها با س//رمایهگذاری و فاینانس تعریف میش//ود که صندوق توس//عه ملی نیز ب//ا درک این موضوع میتوان//د پرچم//دار حمایت از توس//عه اقتص//ادی با محور ص//ادرات باش//د؛ در این صورت به وظای//ف خود عمل کرده است.

صندوق توس//عه ملی تاکنون نتوانس//ته موثر واقع شود و وظای//ف اصلی خود را به خوبی انجام دهد چون هنوز حضور خود در روند توس//عه اقتصادی کش//ور را پیدا نکرده اس//ت. توجه داش//ته باش//یم صادرات غیرنفتی کنونی کشور حدود 04میلیارد دالر اس//ت؛ در حالی ک//ه ظرفیت ایران صادرات 005میلی//ارد دالری در بخ//ش غیرنفت//ی اس//ت و صندوق میتوان//د کمکخوب//ی در تحقق این رقم داش//ته باش//د تا گام به گام به این س//مت برویم و بتوانی//م از این ظرفیت و استعدادهای ملی استفاده کنیم.

صندوق نقش تعیینکنندهای در این زمینه دارد و میتواند در تامین مالی ش//رکتهای ایرانی برای س//رمایهگذاری در خارج، اعتبار فروشنده و اعتبار خریدار نقش ایفا کند.

ضم//ن اینکه اعتبار خری//دار را توصی//ه نمیکنم چون به راحت//ی نمیتوان از کش//ورهایی که در حال حاضر ش//ریک ایران و محل س//رمایهگذاری شرکتهای ما هستند تضمین دولت//ی گرفت؛ بنابراین اعتبار فروش//نده منطقیتر و موثرتر خواهد بود چرا که تضمین بهتری برای بازگش//ت آن وجود دارد.

محمدرضا انصاری نایبرییس اتاق بازرگانی ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.