ارز را سریعتر تکنرخی کنید

نرخ تورم زیر 8 درصدی برای اقتصاد تبعات دارد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بهدنبال کاهش تورم از ۸درصد نبودیم چراکه ممکن اس//ت تبعات س//نگینی را برای اقتصاد کش//ور ایج//اد کند. علی طیبنیا در مراسم گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه و بزرگداشت شهادت دکتر محمد مفتح در شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه بخش مهمی از مس//ائل روز به مش//کالت اقتصادی برمیگردد، گف//ت: اگر به کارکرد نظام بانکی کش//ور انتقاداتی وارد اس//ت، اگر درباره نابرابریها و فاصله طبقاتی در کش//ور نگرانیهای جدی وجود دارد، اگر فساد به دغدغهای مهم تبدیل ش//ده و اگ//ر در باب فقر و رهایی مردم از آن و رس//یدن به رفاهی شایس//ته س//خن به میان میآید، منظور یافتن راهحلی برای این مش//کالت و چالشهاست که این مهم در گرو تالش منسجم و متحد دو کانون اصلی فکری کشور یعنی حوزه و دانشگاه است.

وزیر اقتص//اد افزود: مذاکرات برای حل مس//ئله هس//تهای به بنبست رس//یده بود که توسط دولت یازدهم از بنبس//ت خارج ش//د بهطوریکه در این عرصه به یک توافق مهم در عرصه روابط بینالملل رس//یدیم و با پایان تحریمها، تولید و صادرات نفت خود را به قبل از تحریمها بازگرداندیم در حالیکه تا قبل از برج//ام، اجازه صدور بیش از یک میلیون بش//که نف//ت را نداش//تیم و حتی قرار ب//ود بر این محدودیت اضافه ش//ود اما در حال حاضر میتوانیم دو برابر این میزان را صادر کنیم.

طیبنی//ا با تاکید ب//ر اینکه نبای//د تالطمات در بازاره//ای بینالمللی و افزای//ش نرخ ارز را فراموش کرد، ادامه داد: خوشبختانه با پایان یافتن تحریمها و اعمال سیاستهای خردورزانه، بخشی از تنگناهای اقتصادی کش//ور به پایان رسید بهطوریکه اقتصاد ایران در س//ال ۵۹ همزمان رشد باالی اقتصادی و تورم یک رقمی را تجربه خواهد کرد و این در حالی اس//ت که وقتی دولت یازدهم اداره امور را به دست گرفت، رش//د اقتصادی کشور منفی و تورم بیش از ۰۴درصد بود.

وی با بیان اینکه در نیمه نخس//ت امس//ال رشد تولید در کش//ور به ۴/۷درصد رس//یده و نرخ تورم ۶/۸درصد کاهش یافته، از وابس//تگی کشور به نفت انتقاد کرد و یادآور شد: با وجود تاکید رهبر معظم انقالب بر کاهش و قطع وابستگی به نفت سیاستها به گونهای بود که این وابستگی افزایش یافت.

وی ب//ا بی//ان اینکه س//ال ۳۹ را با رش//د مثبت ۳ درصد پش//ت س//ر گذاش//تیم و تورم سیر نزولی داش//ت، اظهار کرد: دولت یازدهم در شرایط سخت و تحریمهای ش//ناخته ش//ده تاریخ، رشد اقتصادی داش//ت و تورم را کاهش داد البت//ه وضعیت مردم خوب نیس//ت و زندگی مردم تحت فش//ار است اما برای ارزیابی کش//ور باید گذش//ته، حال و آینده و ش//رایط و قیود با یکدیگر درنظر گرفته شود. وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال گذشته بر این باور بودیم که به رش//د ۵ یا ۶درصدی دس//ت مییابیم، افزود: کمتر از مش//کالت س//خن گفتیم و سعی میکنیم مش//کالت و محدودیتهای موجود را عنوان نکنیم چرا که ج//ز بحرانی کردن ش//رایط نتیجه دیگری ندارد. قیمت نفت در نیمه نخست سال ۳۹ با ۵۰۱ دالر فروخته میشد اما در سال ۴۹ به کمتر از ۰۳ دالر رسید بهطوریکه با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم و همین امر درآمدهای نفتی کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داد.

وی اضافه کرد: کاهش قیمت نفت در ایران منجر به دو نتیجه تش//دید تورم و کاهش نرخ تولید شد به طوریکه در آن زمان میش//د از ذخایر ارزی در خارج از کش//ور برای مدیریت این مشکل استفاده و ی//ا نفت را پیشفروش ک//رد. در حال حاضر روی کاغذ ۰۰۱میلی//ارد دالر ذخای//ر ارزی در خارج از کش//ور داریم و این در حالی اس//ت که کشورهای حاش//یه خلیجف//ارس اوراق قرض//ه را در بازارهای بینالمللی منتشر میکنند و کسب درآمد دارند اما این امکان برای ایران وجود نداشت.

طیبنی//ا افزود: به دنبال کاهش تورم از ۸ درصد نبودیم چرا که ممکن اس//ت تبعات سنگینی برای اقتصاد کش//ور داش//ته باش//د. در ۳ماهه نخس//ت سال نس//بت به مدت مش//ابه س//ال گذشته رشد ۴/۵درصدی داش//تیم و تابس//تان امس//ال به رشد اقتصادی ۲/۹درصد دست یافتیم.

وی ب//ا بیان اینکه رش//د اقتصادی نیمه نخس//ت امس//ال در مقایس//ه با مدت مشابه س//ال گذشته ۴/۷درص//د ب//وده اس//ت، ادامه داد: اگر نرخ رش//د ۸درصدی برای کش//ور درنظر گرفته ش//ده امکان دست یافتن به آن وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.