درخواست صادرکنندگان هند برای گشایش شعب بانکهای ایرانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

فدراس//یون صادرکنندگان هن//د از بانک مرکزی این کش//ور خواست مجوز گشایش شعب بانکهای ایرانی در هند را صادر کند.

به گزارش ایبنا به نقل از اکونومیک تایمز، آجای س//اهای دبی//رکل این فدراس//یون گف//ت: ۵ بانک پاسارگاد، سامان، پارسیان، ملت و پرشیا درخواست افتتاح شعبه در هند کردهاند.

وی با اش//اره به اینکه گش//ایش شعب بانکهای ایرانی در هند بر تس//هیل رواب//ط تجاری دو طرف کم//ک خواهد کرد، افزود: از رزرو بانک میخواهیم هر چه زودتر اجازه افتتاح شعب بانکهای ایرانی در هند را صادر کند. س//اهای با وجود این تاکید کرد: البته معیارهای رزرو بانک در قبال ایران نس//بت به کش//ورهای دیگر کمی متفاوت اس//ت ولی از زمان لغو تحریمها در ماه ژانویه ش//اهد صدور مجوز برای چند بانک بودهایم بهطوریکه مذاکراتی با اس//تیت بانک هند و بانک UCO انجام ش//ده است و حتی بانک IDBI نیز قرار اس//ت دفت//ر خود را در ایران دایر کند.

وی ادام//ه داد: اتحادیه اروپ//ا که نقش مهمی در اعمال تحریمها علیه ایران داش//ت نیز اجازه افتتاح ۳ ش//عبه از بانکهای ایرانی را در مونیخ داده است. بنابراین هند هم باید وارد عمل ش//ود و به افزایش فرصتهای تجاری دو کشور کمک کند.

س//اهای در تش//ریح چش//مانداز صادرات هند به ایران و با اش//اره ب//ه اس//تفاده از مکانیزم پرداخت روپی//ه در س//الهای ۲۱۰۲ و ۳۱۰۲میالدی گفت ک//ه ص//ادرات دو کش//ور، در س//الهای ۴۱۰۲ و ۵۱۰۲میالدی به ۵میلیارد دالر افزایش یافته است.

وی در خاتم//ه اظهارک//رد: از چالشهایی که در این مس//یر و مسائلی که پیش روی بانکداری وجود دارد، آگاه هس//تم ولی امی//دوارم روابط تجاری دو کشور افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.