تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش

Tejarat Daily - - صفحه اول -

عضو هیاترییس//ه ات//اق اصناف ای//ران گفت: حدود ۰۵درص//د واحدهای صنفی کش//ور ب//ه صندوقهای مکانی//زه فروش تجهیز ش//دهاند و ب//ا ارتقای بحثهای آموزشی اتاق اصناف تالش بر همهگیر شدن آن است.

محمدعلی صدیقی در گفتوگو با پایگاه اطالعرسانی ات//اق اصناف ایران افزود: ط//رح صندوق مکانیزه فروش طوری مطرح شد که در نگاه نخست فقط جنبه مالیاتی آن به نظر میرس//ید؛ درحالی که اج//رای عملیاتی آن اصال اینطور نیس//ت، بلکه صندوق مکانیزه انبارسازی، موج//ودی، درآمد و هزینهها را در قال//ب یک نرمافزار و به ش//کل آنالین و لحظه به لحظه به فعاالن صنفی نشان میدهد.

وی تصریح کرد: با توجه به گسترش فعالیت واحدهای صنفی خرد و کوچک در نظام اقتصادی ایران، «آموزش» مهمترین رکن اجرای قانون نصب صندوقهای مکانیزه فروش اس//ت و واحدهای صنفی فعال باید از طریق طی کردن دورههای آموزشی توانمند شوند .

صدیقی اظهار کرد: درحال حاضر یکی از شرایطی که ما به سمت اجرایی شدن این قانون (نصب صندوقهای مکانیزه فروش) قدم برداشتهایم، تامین منابع مالی بود. تحوی//ل اظهارنامههای الکترونیک//ی مالیاتی به عنوان مهمترین ش//رط اجرای این قانون است که خوشبختانه با اجرای عملیاتی آن توانس//تیم تعامل خوبی با سازمان امور مالیاتی برقرار کنیم.

صدیق//ی افزود: اصن//اف برای اجرای ای//ن قانون نیاز به تخصص، تس//هیالت و بنیه مالی دارن//د و نباید فقط در تهران بر مبنای عملک//رد واحدهای صنفی پایتخت تصمی//م بگیری//م بلکه تصمیمگی//ری باید ب//ر مبنای واقعیتها باشد و اجرای طرح صندوق مکانیزه مستلزم طبقهبندی و اولویتبندی صنوف است.

وی گف//ت: ب//ر اس//اس قان//ون، تاکن//ون قانونگذار ۹۲اتحادیه صنفی را مش//مول نص//ب صندوق مکانیزه ف//روش در واحده//ا صنفی تعیین کرده ک//ه امیدواریم با آموزش و فرهنگس//ازی بتوانیم تا دو س//ال آینده به نقطه مطلوبی دست یابیم. صدیقی با اشاره به جنبههای مثب//ت این قانون (نصب صندوقه//ای مکانیزه فروش) افزود: اس//تفاده از صن//دوق مکانیزه ب//ه صنوف کمک میکند که مدیریت موفقتری بر کار خود داشته باشند. اگر از یکی از فعاالن صنفی سوال شود که درآمد و هزینه شما ماهانه یا ساالنه چقدر است، اغلب آنها بهطور دقیق اطالعی ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.