افزایش قیمت کره در بازار

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رییس اتحادیه فروش//ندگان لبنیات گفت: قیمت انواع ک//ره با توجه به وارداتی بودن حجم باالیی از این محصول در چندوق//ت اخیر با افزایش قیمت چش//مگیری روبهرو شده است.

عل//ی رجبی درب//اره وضعیت بازار لبنی//ات اظهار کرد: قیم//ت انواع لبنی//ات به عوامل متعددی بس//تگی دارد و ت//ا زمانی که همه مس//ئولین از تولید ت//ا توزیع برای حل مش//کالت موجود در این چرخه دس//ت به دست یکدیگر ندهند، ممکن اس//ت قیمتها با نوس//ان روبهرو شود. وی افزود: در حال حاضر در بین لبنیات فقط قیمت انواع کره با افزایش چشمگیر روبهرو شده که باتوجه به وارداتی بودن حجم ب//االی این محصول از کش//ورهای نیوزلند و هلند، عوامل بس//یاری در این افزایش قیمت دخیل بوده اس//ت. رجب//ی اظهار کرد: انواع کره که در چند وقت اخیر ۰۰۳۲ تومان تا ۰۰۵۲ قیمت داش//ت در ح//ال حاضر با افزایش ه//زار تومانی با قیم//ت ۰۰۵۳ تومان در واحدهای صنفی به فروش میرسد.

ریی//س اتحادی//ه فروش//ندگان لبنی//ات در خصوص مهمتری//ن عام//ل در افزایش قیمت ان//واع لبنیات گفت: بس//تهبندی در بحث لبنیات از اهمی//ت باالیی برخوردار اس//ت و در صورتی که مواد پتروش//یمی با افزایش قیمت مواجه ش//ود ممکن اس//ت در قیمت انواع لبنیات نیز این تغییر مشاهده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.