تشدید کسادی بازار رایانه با افزایش نرخ دالر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ب//ازار موبایل مدتی اس//ت ک//ه در رکود به س//ر میبرد ک//ه میت//وان ایج//اد ای//ن رک//ود را در دالیل مختلفی جستوجو کرد، دالیلی چون افزای//ش ن//رخ ارز، افزای//ش تعرفههای گمرکات، افزایش مالیات و کاهش قدرت خرید مردم که باعث ش//ده اس//ت بازار موبایل از ش//رایط رونق برخوردار نباشد. با گسترش فناوری شبکههای اجتماعی موبایلی و همچنین فناوری گوشیهای هوشمند، بازار رایانه کشور با افت ش//دید مخاطب مردمی روبهرو شد و مردم به سمت گوش//یهای هوشمند روی آوردند زیرا م//ردم ترجیح میدهند بس//یاری از فعالیتهای خ//ود را با گوش//یهای هم//راه انج//ام دهند و گوشیهای هوشمند نیازشان را برطرف میکند.

ام//ا از طرف دیگر بس//یاری از کارشناس//ان و فع//االن بازار یارانه معتقدند هنوز هم عده زیادی هس//تند که باید به صورت حرفهای با رایانه کار کنند و گوشیهای هوشمند با تمام امکانات خود قادر به جوابگویی این عده نیس//ت اما این قش//ر نیز باتوجه به رکود و نداش//تن نقدینگی و قیمت باالی سیس//تمهای رایانهای قادر نیس//تند رایانه خود را بروز کنند و به همان سیستمهای قدیمی خود با تغییر جزئی در سیستم اکتفا میکنند.

عدم رون//ق اقتصادی و نب//ود موجودی کافی باعث ش//ده اس//ت فعاالن این صن//ف هم مانند بس//یاری از اصناف دیگر با رکود مواجه ش//وند و بس//یاری از افراد ش//اغل در این صنف به تغییر ش//غل و تعطیل//ی مغازه خود فک//ر میکنند. در اردیبهش//ت س//ال ۳۹ بود که دولت ب//ه گرانی مالی//ات در ای//ن صنف پرداخ//ت و از آن به بعد مشکالت این صنف را دوچندان کرد.

در دولت قبل انتظار کشیدیم که دولت عوض ش//ود و با روی کار آمدن دولت جدید مشکالت صن//ف تا حدودی مرتفع ش//ود؛ اما ب//ا روی کار آمدن دولت جدید هنوز فش//ارها به صنف رایانه چندبرابر اس//ت. م//ا انتظار چنی//ن حرکتهای غیرکارشناسی درباره تعرفهها و مالیات نداشتیم، اگر اینگونه پیش رود بهطور قطع تا س//ال آینده بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد و فع//االن آن به حرفه دیگ//ری میروند یا بیکار میمانند.

ه//دف از اقتص//اد مقاومتی فش//ار مضاعف بر اصن//اف و مصرفکنندگان نیس//ت، بلکه باید با اتخاذ سیاس//تهای درس//ت کش//ور را از تشنج دور ک//رد. با افزایش ۴درص//دی تعرفههای اقالم کامپیوتری بیش//تر فع//االن بازار ب//ا مراجعه به هیاتمدی//ره پاس//اژها و اتحادی//ه خواهان حل مشکالت ش//دهاند. از زمانی که تعرفهها افزایش یافت و به گمرکات ابالغ شد تاکنون تمام تالش خود را کردهایم تا صنف را آرام کنیم.

بازار به حدی تحت فش//ار اس//ت که اگر رکود به همین من//وال پیش برود کاس//بان مجبورند که واحد خود را تعطیل کنند. کاس//بان در حال ورشکس//تی هس//تند و از پس مایحتاج زندگی، اجارهبها و س//ایر هزینههاش//ان برنمیآیند. سود حاصل از ف//روش رایانه جزء مواردی اس//ت که دارای س//ود بس//یار ناچی//زی اس//ت. در فروش کامپیوتره//ای ۴میلیونی تنها مج//از به دریافت ۰۱درصد سود هستیم و این مقدار معادل۰۳هزار تومان است.

کاسبان قبال با س//ود ۰5۱هزار تومانی معامله انج//ام میدادن//د ول//ی بهدلیل مخ//ارج زندگی مجبورن//د در چندی//ن م//اه اخیر با س//ود۰۳ تا ۰۴هزار تومانی معامله انجام دهند. با این اوصاف یک فروش//نده باید 5سیستم ۴میلیونی بفروشد که تازه ۰۰۱هزار تومان س//ود کند که حتی پول آب و برق هم نمیشود.

قاچاق بیش//تر درباره گوشی تلفن همراه بوده تا سیستمهای کامپیوتری. برای مبارزه با قاچاق این کاالها، اگر چند نمایندگی وارد عمل ش//وند تعادل در بازار ایجاد میشود.

از دیگر مشکالت این صنف چندنرخی بودن و اجناس چینی موجود در بازار است، جنس ایرانی آنقدر باید در بازار زیاد باش//د که کس//ی سمت کاالی قاچاق و چینی نرود و از طرفی ش//رکت و برندهای معتبری به اعضا معرفی شوند که خرید کنیم. در کنار تمام این مشکالت کاسبان نیاز به حمایت دولت و بانکها دارند.

سیدمهدی میرمهدی کمجانی رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.