سخن‹آخر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

هر چند دالر در این چند هفته اخیر نرخ صعودی داشته و نوسانات قیمتی را تجربه کرده، اما این افزایش قیمت هن//وز نباید تاثیر خود را بر بازاری که انبارهای آن از اجناس پر است بگذارد. این افزایش قیمت که در برخی کاالها همچون لوازمخانگی ش//اهد هستیم، به گفته فعاالن بازار توجیه ندارد چرا که انبارهای فروش//ندگان از کاالهای ایرانی و خارجی پر است و این افزایش قیمت فعال منطقی نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.