نگاهی به سنت «چله گئجه سی» در آذربایجان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مراس//م ش//ب یلدا (چله گئجهس//ی) از جمله زیباترین مراس//م ایرانی اس//ت که با برنامهریزی درس//ت و محتواس//ازی میت//وان از آن بهعنوان عامل جذب گردشگر استفاده کرد.

برای معرفی جشنها و مراسم ایرانی به جهانیان ض//روری اس//ت در ابتدا خ//ود م//ردم منطقه با آیینهای محلی، تاریخچه و زمینه شکلگیری آنها آش//نایی داشتهباشند تا بتوانند با تکیه بر فرهنگ غنی خود جهانیان را از میراث با ارزش خود آگاه کنند.

نویسنده و پژوهش//گر تاریخ و فرهنگ آذربایجان در گفتوگ//و با خبرنگار ایس//نا، با بیان اینکه ش//ب یلدا طوالنیترین و تاریکترین ش//ب سال اس//ت، گفت: این مراسم از دوره ایران باس//تان به یادگار مانده و در برخ//ی از زمانه//ا بر اهمیت آن افزوده ش//ده و در برخی دوران بهدلیل سیاست شاهان و خلفا از اهمیت آن کاس//ته میش//ده اس//ت زی//را ش//اهان از اج//رای مراس//م جمع//ی و اتحاد مردم ترس داشتند.

بهروز خاماچی با اش//اره به اینک//ه در آذربایجان از ش//ب یلدا بهعن//وان «چله گجس//ی» ی//اد میکنند، اف//زود: در آذربایجان چله به دو قس//مت چله بزرگ از اول دی ت//ا دهم بهمن و چله کوچک از دهم بهمن تا اول اس//فند تقس//یم میشود و میتوان گفت واژه چله از چهل روز چله بزرگ گرفته شده است.

در این ش//ب افراد تالش میکردند تا غصهها و کینهه//ا را کنار بگذارند و با ش//ادی و محبت این شب را سپری کنند.

وی با اش//اره به ان//واع خوراکیهای ش//ب یلدا خاطر نش//ان کرد: ب//ه دلیل بارش برف و س//فید ش//دن زمین، اف//راد بیش//تر س//عی میکردند از خوراکیهای//ی به رنگ قرمز مث//ل هندوانه، انار و لبو استفاده کنند.

وی درباره مراسم ش//ب یلدا گفت: از زمانهای قدیم م//ردم آذربایج//ان با جمع ش//دن در خانه بزرگ خان//دان و ص//رف خوراکی، می//وه، آجیل و نی//ز خواندن قصهها و اش//عار محلی این ش//ب را جش//ن میگرفتن//د و نیز در برخی روس//تاها و ش//هرهای استان گروههای موس//یقی و عاشیقها برنامهه//ای زن//ده موس//یقی اج//را میکردن//د. کارشناس مردمشناسی اداره کل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری آذربایجانشرقی نیز در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، گفت: افراد با برگزاری مراسم شبنشینی تالش میکردند تا طلوع آفتاب بیدار بمانند و خورشیدی را که به نوعی برایشان مقدس بود، مشاهده کنند.

علی فلسفی ادامه داد: از طرفی در آذربایجان با توجه به اینکه منطقهای کوهس//تانی و سرد است افراد شب آخر پاییز را بهدلیل طوالنی شدن روزها و کوتاه ش//دن شبهای س//رد عزیز میشمردند و جشن میگرفتند.

وی با اش//اره به فرستادن هدایا برای نوعروسان در این ش//ب خاطر نشان کرد: خانوادهها هدایایی به عنوان «خوانچه» یا «خونچا» برای نوعروس//ان خ//ود میفرس//تادند ک//ه ش//امل خوراکیه//ای مخصوص این ش//ب، آجی//ل و لباسه//ای گرم، پارچههای رنگی و زیورآالت است.

براس//اس این گزارش، میتوان گفت مراس//م و جش//نهای ایرانیان در کل جهان بینظیر است و باوره//ا، اعتقادات و فرهن//گ را در دل خود جای دادهاند. همین مراسم و آیینهای سنتی و قدیمی کشورهاس//ت که آن را به مقصد مهم گردشگری تبدیل میکند.

انتخ//اب تبری//ز بهعنوان پایتخت گردش//گری کشورهای اسالمی در سال 8۱۰۲میالدی از سوی سازمان همکاری کشورهای اسالمی، فرصت خوبی اس//ت تا با برنامهریزی و ساماندهی مراسم سنتی و آیینی در اس//تان، گردشگران داخلی و خارجی را به بازدید و ش//رکت در این مراس//م فرا خواند و تجربه تکرار نش//دنی را در دفتر خاطرات سفر آنها نگاشت.

میتوان با معرفی جهانی جشن شب یلدا و ثبت آن در میراث جهانی یونس//کو به حفظ و گسترش آن کمک زیادی کرد. از طرفی پخش زنده مراسم در شبکههای اجتماعی و جمعی داخلی و خارجی میتواند موثر باشد.

جوامع مقاصد گردش//گری در تالش//ند تا برای تکت//ک روزهای س//ال گردش//گر ج//ذب کنند. بیش//ک برگزاری مراس//م و جش//نهای قدیمی ایرانی در سطح وسیع و جهانی با امکان مشارکت گردش//گران در آنها و تاس//یس مراک//ز اقامتی و پذیرایی ویژه برای برگزاری جش//نهای آیینی از ضروریات است.

ش//اید دیگر وقت آن رسیده که جهانیان جشن شب یلدای ایران را بشناسند و برای شرکت در آن کوله بار سفر را ببندند و مهمان ایرانیان شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.