خودکفایی در تولید ناکامی در فروش

کارشناسان‹اتحادیه‹فروشندگان‹الستیک،‹روغن،‹پنچرگیران‹و‹فیلترسازان‹عنوان‹کردند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

‹‹فراوانی‹کاالی‹ب ‹یکیفیت‹ در‹بازار

وی با بی//ان اینک//ه هماکنون در ب//ازار کاالی بیکیفی//ت و تقلب//ی زیادش//ده و تش//خیص آن ب//رای عم//وم مردم س//خت اس//ت، میگوی//د: مص//رف کااله//ای تقلب//ی و بیکیفی//ت مانند الس//تیکها، روغن و فیلتر ضمن آس//یب رس//اندن ب//ه خ//ودروی مصرفکنن//دگان موجب افزای//ش آلودگی و تخریب محیطزیس//ت ش//ده و افزایش مصرف س//وخت و درنهای//ت ضربه به تولیدکنندگان رس//می کش//ور را به دنبال داش//ته است. ش//وکتفدایی با اشاره به این مسئله که عرضه محصوالت تقلبی و بیکیفیت با قیمتی پایینتر از محص//والت کیفی به تولیدکننده داخلی آس//یب جدی میزن//د، میافزای//د: ب//رای جلوگی//ری از ورود محصوالت بیکیفیت به بازار از یک س//و باید مانع ورود کاالی قاچاق شد و از طرف دیگر باید با تولیدکنندگان زیرپلهای برخورد کرد که در اینباره اتحادیه آماده همکاری با دس//تگاههای ذیربط اس//ت. نایبرییس اتحادیه فروشندگان الستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترس//ازان ته//ران میگوید: بخش قابلتوجهی از نیاز کش//ور به الس//تیک، روغن و فیلتر در داخل تولید میشود، متاس//فانه بخشی از تولیدات داخلی بیکیفیت اس//ت و به طور عمده از سوی کارگاههای بدون مجوز تولید میش//ود. وی با اشاره به اینکه این محصوالت ب//ا مواد اولی//ه نامرغ//وب و ارزان قیمت تولید میش//وند، میافزاید: این ش//رایط موجب میش//ود محصوالت کیفی نتوانن//د از نظ//ر قیمت با ای//ن محصوالت رقاب//ت کنند و تولیدکنندگان آس//یب جدی خواهند دید. متاسفانه مسیر برخ//ورد با متقلبان در بخش تولید و بازار طوالنی اس//ت و این روند به آنها اجازه میدهد در امنیت فعالیت کنند.

‹نر ‹خها‹بروز‹نشد ‹هاند ‹

همچنین نایب رییس اتحادیه فروش//ندگان الستیک، روغ//ن، پنچرگیران و فیلترس//ازان دراینب//اره میگوید: در ح//ال حاضر رکود بر بازار الس//تیک حاکم اس//ت، به طوری که بیشتر واحدهای صنفی باسابقه اتحادیه تعطیل ش//دهاند. این شرایط درحالی اس//ت که نرخ خدماتی که به واحدهای ما اعالم ش//ده مربوط به س//ال ۳۹ اس//ت و نرخ خدمات در س//ال ۵۹ هنوز بروز نشده است؛ بنابراین نرخی که مشتری پنچرگیری پرداخت میکند، مربوط به سال ۳۹ است .

ش//یرین شوکت فدایی در گفتوگو با گسترش تجارت اظهار میکند: پرداخت مالیات به واحدهای صنفی فشار زی//ادی وارد میکند اما متاس//فانه هن//وز تکلیف مالیات ارزش افزوده مش//خص نشده است. او در ادامه به کیفیت باالی الستیک ایرانی اشاره میکند و میگوید: از آنجا که تعویض الستیک، بستگی به میزان کاری که کرده، دارد، میتوان گفت الس//تیکهای ایرانی جواب خود را دراین زمینه دادهاند، ضمن اینکه الس//تیکهای ایرانی خدمات پس از فروش نیز به خریداران ارائه میدهند. فروشندهای که دراین صنف جنس میفروش//د ملزم است در فاکتور مدت خدمات پس از فروش را قید کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه متاسفانه واحدهای بدون مجوز در اتحادیه ما بیشمار هستند، افزود: نزدیک ۴هزار واحد شناس//ایی نشده در تهران وجود دارد، این درحالی است که بازرس//ی میدانی نیز انجام میشود تا واحدهای بدون مجوز شناس//ایی و برای دریافت مجوز کس//بوکار تش//ویق ش//وند. به نظر بنده بیش//تر تخلفهایی که در اتحادیه ما انجام میش//ود از س//وی واحدهایی است که بدون مجوز فعالیت میکنند.

نایبریی//س اتحادیه فروش//ندگان الس//تیک، روغن، پنچرگیران و فیلترس//ازان میگوید: بس//یاری از واحدها جواز یکس//اله دریاف//ت میکنند و برخ//ی دیگر پس از ۶ م//اه فعالیت، به ه//ر دلیلی دوام نمیآورن//د. تقاضا به نس//بت تولیدی که وجود دارد کم است، به همین دلیل فروشندگان ۲درصد سود دریافت میکنند. دلیل آن هم رکودی است که بر بازار الستیک حاکم است و باعث شده بسیاری از واحدهای ما به تعطیلی کشیده شوند.

ش//وکت فدایی بیان میکند: واحدهای بدون پروانه باع//ث ش//دهاند واحدهایی که دارای مجوز کس//ب و کار از اتحادیه هس//تند سود کمتری کسب کنند، در حالی که خدم//ات و مالیات را واحدهای دارای مجوز پرداخت میکنند. را نو کرد. در ضمن هر کارخانه نزدیک دو سال برای هر محصول گارانتی در نظر میگیرد که این مس//ائل باعث شده خرید و فروش الستیک در کشور کاهش پیدا کند.

‹پیش‹از‹ورود‹کیفیت‹کاال‹سنجیده‹م ‹یشود ‹

ریی//س اتحادی//ه فروش//ندگان الس//تیک، روغ//ن، پنچرگیران و فیلترسازان تهران در ادامه میگوید: پیش از اینکه الس//تیک وارد کش//ور شود نمونههایی از آن به س//ازمان استاندارد ایران انتقال مییابد تا تایید و سپس ثبت سفارش شود؛ بنابراین تنها الستیکهای باکیفیت مجوز وارد شدن میگیرند. کاالهای ایرانی هم به همین صورت است و نمایندگان استاندارد در کارخانهها حضور دارن//د و مجوز فروش برای کاالهای بدون کیفیت صادر نمیکنند.

وی با اشاره به این مسئله که در حال حاضر 8کارخانه در ای//ران اق//دام به تولید الس//تیک ماش//ین میکنند، میافزای//د: حدود ۳ه//زار و 00۲ واحد صنفی در زمینه فروش الس//تیک مشغول فعالیت هس//تند، البته از این تعداد حدود هزار و 00۲ واحد توزیعکننده هستند.

س//عادتینژاد تصری//ح میکن//د: س//ازمان حمای//ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هر س//ال قیمت را به کارخان//هداران اعالم میکند و کارخان//هداران بر مبنای همان قیمت الس//تیک را بهفروش میرسانند. در ضمن واحدهای بدون پروانه که مش//غول فعالیت هس//تند از س//وی بازرس//ان ما شناسایی ش//دهاند و پرونده آنها در اتحادیه در دست بررسی است.

وی اظه//ار میکن//د: مردم ب//رای اطالع از فهرس//ت نش//انها و ش//رکتهایی که موفق ب//ه دریافت گواهی نمایندگ//ی رس//می از وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ش//دهاند، باید به س//ایت مرکز اصناف و بازرگانان ایران مراجعه کنند.

س//عادتینژاد درباره نکات مهمی که خریداران باید در تهیه و خرید الستیک به آن توجه کنند، میگوید: خریداران در زمان خرید الس//تیک باید فاکتور رسمی و کارت گارانتی را نی//ز دریافت کنند و فاکتور فروش ب//ه مهر و امضای فروش//ندگان معتبر برس//د. به همه مصرفکنن//دگان و مردم کش//ور توصی//ه میکنم در صورتیک//ه تمایل ب//ه خرید الس//تیکهای غیرایرانی دارن//د از عرضهکنن//دگان الس//تیک کارت ضمانت و خدمات پس از فروش معتبر که نام نمایندگی رسمی، سامانه الکترونیکی و تلفن خدمات مشتریان نمایندگی ب//ه همراه دوره ضمانت و خدمات پس از فروش در آن درج شده را مطالبه کنند.

رییس اتحادیه فروش//ندگان الس//تیک، روغن، پنچرگیران و فیلترس//ازان تهران دراین باره با بی//ان اینکه در ح//ال حاضر واردات الس//تیک ب//ه ای//ران کاهش یافته میگوید: از س//ال ۵۹ با ه//دف قانونمن//د کردن واردات، کارگروههایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت تش//کیل شدکه این کارگروهها سعی کردهاند، نشانهای معروف وارد ایران شوند.

داود س//عادتینژاد در گفتوگ//و با گس//ترش تجارت اظهار میکند: تولید داخلی نیز در س//الهای گذش//ته بیش//تر ش//ده، البته این در شرایطی اس//ت که کیفیت الس//تیکهایی که در ایران تولید میش//ود نیز باالست. در کنار باال بودن کیفیت محصوالت، کارخانهها خدمات پس از فروش نیز ارائه میدهند وحتی الستیکهایی که وارد میش//وند نیز ملزماند خدم//ات پس از فروش ارائه دهند. در کل میتوان گفت در حالحاضر بازار الستیک شرایط نابسامانی ندارد.

وی در ادام//ه ب//ا تاکی//د براینکه الس//تیک در ایران، نرخی مناس//ب دارد، افزود: البته در هفتههای گذش//ته ک//ه قیم//ت دالر افزایش یافت، قیمت الس//تیک نیز تا ح//دودی باالرفت، چراکه قیمت م//واد اولیهای که وارد میشود با توجه به افزایش نرخ دالر، گران شده است. او تعداد کارخانههایی که در ایران اقدام به تولید الستیک میکنن//د را 8 کارخان//ه عنوان کرد و گف//ت: در ایران الس//تیک بیش از نیاز داخلی تولید میش//ود که مازاد تولید را به کشورهای همسایه صادر میکنیم.

سعادتینژاد با تاکید بر اینکه اگر کاالیی برگ گارانتی و کد رهگیری نداش//ته باشد؛ بدون تردید کاالی قاچاق به شمار خواهد رفت، افزود: ممکن است فروشندهای در س//ال ۴۹ تعدادی الستیک با برگ سبز وارد کرده باشد و مقداری از آن در بازار موجود باش//د، این محصوالت را نمیتوان به عنوان کاالی قاچاق برشمرد، چراکه با برگ سبز وارد ش//دهاند و اتحادیه نیز فروشندگان این کاالها را ملزم کرده که فاکتور رس//می به خریداران بدهند، اما از س//ال ۵۹ به بعد اگر کاالیی که کد رهگیری نداش//ته باش//د، وارد بازار شود، بازرس//ان اتحادیه آن را گزارش خواهند کرد و مانع فروش آن کاال میشوند.

سعادتینژاد در بخش دیگری از صحبتهایش درباره مشکالت این اتحادیه گفت: یکی از عمدهترین مشکالت واحدهای صنفی ما پایین بودن س//ودی است که کسب میکنن//د. براس//اس قان//ون، فروش//ندگان میتوانند از خریداران 01درصد سود دریافت کنند، اما فروشندگان الس//تیک هماکنون حدود ۲ تا ۳درصد س//ود دریافت میکنن//د که این میزان س//ود، تامینکننده هزینههای فروشندگان نیست.

وی میافزای//د: این روزها خرید و فروش کاهش یافته چراکه کیفیت الستیکها نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته و دیگر الزم نیس//ت هر سال الستیکهای ماشین

ای/ن روزها کمتر صنفی اس/ت که رکود حاکم بر اقتصاد کش/ور، بر فعالیتهای اقتصادی واحدهای تابعه آن تاثیر نداش/ته باشد. این نوسانات و گاهی گلهها از شرایط فعلی اقتصاد تاثیرات خود را بر فروشندگان الستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترس/ازان نیز گذاشته اس/ت. بنا به...

داود‌سعادت‌ینژاد

این روزها خرید و فروش کاهش یافته چراکه کیفیت الستیکها نسبت به گذشته بسیار بهبود یافته و دیگر الزم نیست هر سال الستیکهای ماشین را نو کرد در حال حاضر رکود بر بازار الستیک حاکم است، به طوری که بیشتر واحدهای صنفی باسابقه اتحادیه تعطیل شدهاند

شیرین‌شوکت‌فدایی

سیرآنوش موسوی بازار و اصناف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.