«ارز تکنرخی» برگ برنده توسعه اقتصادی

نسخه‹قدیمی‹صندوق‹بین‹المللی‹پول‹به‹ایران‹تکرار‹شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دس//تاوردهای مثبت دولت یازدهم در مهار تورم و نرخ سود بانکی بر هیچ کس پوشیده نیست و پس از مهار تورم دس//تیابی به رش//د اقتص//ادی پایدار و خلق فرصتهای ش//غلی در اولوی//ت کاری دولت یازده//م قرار گرف//ت. همچنین اجرای سیاس//ت یکسانس//ازی ن//رخ ارز، تقوی//ت ت//وان نظارتی و مقرراتی بانک مرکزی از دیگر اولویتهای سیستم بانکی است که همچنان پرونده آن باز است. مجموع این سیاستهاست که میتواند سیستم بانکی را به س//مت اصالحات ساختاری روانه کند و در این بین تعامل مجلس دهم و نمایندگان خانه ملت با مردان دولت برای بررس//ی و تصویب «ط//رح اصالح نظام بانکی» ش//اید بهترین فرصت برای گام برداشتن در راستای اصالحات مورد نیاز باشد. فرصتی که نباید برای قرارگیری ایران در مس//یر رشد و توسعه از آن غافل شد. منفی بس//یاری ازجمله فساد، نبود شفافیت و رانتخواری و نبود پیشبینی درس//ت از آینده برای فعالیتهای اقتصادی را بهدنبال دارد.

‹باز‹هم‹نسخه‹قدیمی ‹

مدلهای توس//عهای در جهان تغییر کرده و این در حالی است که نسخه صندوق بینالمللی پول برای توسعه اقتصاد ایران همان نس//خه پیش//ین اس//ت. در چرایی این موضوع میتوان به این نکته اشاره کرد که هنوز مشکالت ایران هم همان مش//کالت قدیمی است که نیازمند اجرای نسخههای قدیمی است. هنوز اصالحات س//اختاری در سیستم بانکی ایران اجرا نش//ده و به عقیده بسیاری از صاحبنظران برای اعمال اصالحات ساختاری باید به الزاماتی مانند فاصله نرخ س//ود بانکی و تورم و عملکرد موسس//ههای مالی غیرمجاز توجه ویژه ش//ود که بهزعم صندوق بینالمللی پول نیز بدنه بانکها را دچار مشکل کرده است.

موضوعی که حداقل در س//الهای اخیر از سوی مقامات بانک مرکزی و کارشناس//ان بانکی به کرات مطرح ش//ده و لزوم انجام و اصالح آن در اولویتهای سیستم پولی و بانکی کشور قرار گرفته است. تکنرخی فرارسیده به معنی شفاف شدن روابط بینالمللی و حل شدن مسائل بینالمللی است که این امر نیز در سایه برجام رخ داده اس//ت. اما تحق//ق ارز تکنرخی چه الزاماتی دارد و آیا امروز ش//رایط مهیاس//ت و درنهایت یکسانسازی ن//رخ ارز چ//ه مزیتهایی به دنبال خواهد داش//ت. به گفته بس//یاری از کارشناسان منطق اقتصاد این است که ارز باید تک نرخی شود.

ام//ا بازار باید ن//رخ آن را تعیین کند و بانک مرکزی نباید دخالتی در آن داش//ته باش//د. هرچند بان//ک مرکزی خود را مکل//ف میدان//د که ارزش پ//ول ملی را حف//ظ کند اما راهکارهای دیگری مانند توسعه زیرساخت کشور و افزایش تولید ناخالص ملی ...و میتواند به این امر کمک کند. به باور موافقان این طرح، در شرایط کنونی اقتصاد تکنرخی شدن ارز یکی از راههایی اس//ت که دولت باید از آن استفاده کند اما نه به روش دس//توری، این در حالی اس//ت که برای تک نرخی شدن ارز باید در حوزه صادرات نیز همه شرایط را در نظر گرفت تا نهتنها این بخش ضعیف نش//ود بلکه منجر به رونق آن هم شود.اهمیت پیادهسازی سیاست ارز تک نرخی از آن جهت مهم اس//ت که نظام ارزی چندنرخی پیامدهای

« اصالحات س//اختاری به جای اس//تفاده از ابزار سیاست پولی». موضوعی که سال 9۶، زمانی که کارشناسان صندوق بینالمللی مهمان بانک مرکزی ش//دند؛ به ایرانی که بعد از س//الهای جنگ قصد بازسازی س//اختارها را داشت، آن را توصیه کردند. اصالح نرخ ارز و خصوصیس//ازی توصیه آن روزهای صندوق بینالمللی پول به ایران بود. نس//خهای که در اردیبهش//ت هم در جریان س//فر معاون الگارد به ایران دوباره مطرح و عنوان شد. ظاهرا برای قرار گرفتن در مسیر رشد و توس//عه، راهی نیست جز اصالح س//اختار بانکی در سایه استقالل بانک مرکزی،ارز تک نرخی و خصوصیسازی واقعی.

‹بار‹رانت‹و‹فساد‹جمع‹م ‹یشود ‹

به گفته کارشناس//ان مهمترین الزام قبل از انجام سیستم تک نرخی ارز ایجاد آرامش و انضباط در اقتصاد کشور است که اکنون در این مس//یر حرکت میکنیم و روند تورم و نیز ثبات اقتصادی و بازار این موضوع را نش//ان میدهد. تنظیم ارتباطات بینالمللی و ش//بکه کارگ//زاری نظام بانکی نیز از دیگر الزاماتی اس//ت ک//ه پیش از اجرای سیاس//ت ارز تک نرخی باید محقق شود. بنابراین میتوان گفت اگر زمان ارز

سخن‹آخر...

اردیبهش/تماه زمانی که مع/اون الگارد در جمع بانکداران ایرانی قرار گرفت از آمادگی صندوق بینالمللی پول برای کمک به استانداردس/ازی بانکهای ایران س/خن گفت و حفظ دستاورد کاهش تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را اولویت مهم نظام پول/ی ایران اعالم کرد.معاون اول...

عاطفه خسروی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.