نزول و افول یک رابطه

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ایران در 9٢ دس//امبر ۱945 میالدی با س//همیه 5٢میلیون دالری ب//ه عضوی//ت صن//دوق بینالمللی پول درآمد و تا امروز از لح//اظ می//زان همکاریها و مش//ارکت، چند مرحله را پشت س//ر گذاش//ته اس//ت. مرحل//ه نخس//ت مربوط به دوره بعد از جنگ جهانی دوم میش//ود که به دلی//ل کاهش جریان تجارت خارجی، افت درآمد نفت و مش//کالت ناشی از جنگ بینالملل، کمبود مواد غذایی و افزایش هزینه زندگی، دولت ایران ش//رایط دریافت کمک صندوق را کس//ب کرد. بر همین اساس نخستین برداشت ایران از منابع عادی صندوق در نوامبر ۱59۱ انجام ش//د و تا س//ال ۱79۱ می//الدی ای//ران مبل//غ ٢/48۱میلیون SDR (حدود ۰5٢میلیون دالر) از صندوق وام دریافت کرد ک//ه تمامی وجوه یادش//ده را تا س//ال 379۱میالدی بازپرداخت کرد.

مرحل//ه دوم روابط ایران با صندوق از س//ال ۱974 می//الدی، یعنی پس از افزایش ش//دید بهای نفت در بازاره//ای جهانی و مازاد قابل توجه در حس//اب تراز پرداختهای برخی از کش//ورها شکل گرفت که اقدام به افتت//اح خط اعتباری به نام تس//هیالت نفتی کرد. منابع مالی این اعتبار بهطور کلی از س//وی کشورهای صادرکننده نفت (ازجمله ایران) و کشورهای صنعتی تامین ش//د. بدین منظ//ور دولت ایران در س//الهای ۱975و۱974 میالدی در یک قرارداد و اعالم موافقت به طور جداگانه و به ترتیب مبالغ ۰85 و ۰۱4میلیون SDR ب//ه صندوق وام داد. این اعتبار تا پایان س//ال ۶79۱ بهط//ور کام//ل به مصرف رس//ید و در مجموع 9۱کش//ور از وام ایران اس//تفاده کردند که در مجموع 7۶درصد تس//هیالت ایران مورداس//تفاده کشورهای صنعت//ی و 33درصد به کش//ورهای در حال توس//عه اختصاص یافت.

مرحله س//وم، دوره پی//روزی انقالب اس//المی و به حداقل رسیدن ارتباط ایران با سازمانهای بینالمللی ازجمله صندوق بینالمللی پول بود. در این دوره روابط ایران ب//ا صندوق منحصرب//ه دریاف//ت و گزارشهای اقتص//ادی و معرفی برخی از کارشناس//ان بانک برای ش//رکت در دورهه//ای کارآم//وزی و همایشه//ا بوده است. ازجمله رویدادهای این دوره میتوان به استفاده ایران از تراز ذخیرهای خود (بخش//ی از ذخایر خارجی اعضای صندوق که نزد این نهاد س//پرده میش//ود) به می//زان 8/۰7میلی//ون SDR مع//ادل ۶9میلیون دالر اش//اره کرد. مرحله چهارم با اعزام نخس//تین گروه از کارشناس//ان اقتصادی صندوق برای مشاوره اقتصادی پس از ٢۱ سال به ایران در سال 8۶3۱ (فوریه ۰99۱ میالدی) آغاز ش//د که پ//س از آن ایران همواره روابط مناسبتری با این نهاد داشته است. رابطه ایران با این مرکز معتب//ر ارزیابی و پیشبین//ی وضعیت اقتصادی جه//ان تا س//الهای دولت احمدی نژاد ادامه داش//ت تا اینکه در س//ال ۱۱۰٢میالدی )۱389( والاستریت ژورنال در گزارشی نوشت که دولت احمدینژاد از سال ۱۱۰٢میالدی اجازه بررس//ی اوضاع اقتصاد ایران را به صن//دوق بینالمللی پول نداده بود. ب//ا تغییر دولت و س//کانداری حس//ن روحانی رابطه ایران با تمام مراکز بینالمللی اقتصادی و غیراقتصادی از س//رگرفته شد و پس از فراغت دولت از سیاس//ت بینالملل و بازکردن گ//ره کور تحریمها نوبت به توس//عه اقتصادی رس//ید. در راس//تای این سیاس//ت «توس//عه اقتصادی ایران» موضوع سفر مقام صندوق بینالمللی پول به ایران شد و «دیوید لیپتون» معاون ریی//س صندوق بینالمللی پول مهمان ولیاله س//یف و معاونان و مدیران ارش//د بانکی ش//د (اردیبهشت س//الجاری). هرچند در این س//فر معاون اول این صندوق، با برخی مقامهای عالی کش//ور ازجمله رییسدفتر ریاس//تجمهوری، رییس س//ازمان مدیریت و برنامهریزی و وزیر نفت دیدار هم دیدار گفتوگو کرد اما موضوع اصلی «ایران در مسیر دستیابی به جایگاه مناسب خود در اقتصاد جهانی» بود و میزبان اصلی هم مردان سیستم بانکی و کارشناسان اقتصادی. دیداری که به گفته بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی فرصت مناس//بی بود برای معرفی توانمندیها و ظرفیتهای اقتصاد ایران تا پیوند دوباره با اقتصاد جهانی و اعتمادسازی برای تجارت بینالمللی را به همراه داش//ته باشد. صندوق بینالمللی پول برای توسعه اقتصادی ایران نسخههایی داشت که مسئوالن سیستم بانکی ایران باید برای اجرای این توصیهها وارد عمل ش//وند. حاال باز در روزهای گذش//ته توصیههای نماین//ده این صن//دوق برای اقتصاد ایران تکرار ش//ده ام//ا فارغ از همه این توصیهها، توس//عه رابطه صندوق بینالمللی پول ب//ه عنوان یک نهاد بینالمللی با ایران است که بدون شک در س//ایه موفقیتهای برجام رخ داده؛ مزیتی که نباید و نمیتوان آن را کم انگاشت.

سیامک تقیپور کارشناس بینالملل بانکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.