چرخ اقتصاد با فعالیت مودیان میچرخد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

اب//رازی دارای نقص باش//د، اداره دارایی میتواند ماخذ محاس//به مالیات را براس//اس بررس//یهای س//ازمان امور مالیاتی تشخیص داده و مطالب//ه کند. در صورتی ک//ه اداره دارایی میزان مالیات را تش//خیص دهد یا دفترها و مستندات فرد رد شود، میزان مالیات بر درآمد وی «علیالراس» شده و براساس محاسبات سازمان امور مالیاتی تخمین زده میش//ود. برهمین اساس این سازمان اصل و مبن//ای کار خویش را ب//ر خوش خلقی با مودیان بن//ا نهاده؛ زیرا چرخ اقتصاد کشور با فعالیت آنها میچرخد... در همه نشستهای کش//ور بر اهمیت مالیات و بخش تعاون تاکید میشود اما حمایت کمتری در عمل انجام ش//ده اس//ت. متولیان اصل//ی اداره اقتصاد کش//ور به درستی و فراس//ت دریافتهاند که اصل44 قانون اساسی نسخه شفابخش اقتصاد کشور است و معتقدیم بخش تعاونی باید اصل بوده و بخش خصوصی بهعنوان مکمل آن باش//د. تا آنجا که درباره واگذاریهای انجام ش//ده بر پایه اصل44 قانون اساسی نیز معتقدم این واگذاریها باید از طریق بخش تعاونی انجام ش//ود و هنوز بازتعریف آن در این قالب امکانپذیر است.

براس//اس آمار در 8ماه امس//ال نس//بت به مدت مشابه سال گذشته از رشد 5٢درصدی مالیات برخوردار بودیم که از طریق شناسایی مودی//ان جدی//د و وصول مطالب//ات مالیاتی حاصل شده اس//ت. اعتماد به مودیان، حلقه اصلی ارتباط بین این سازمان با مردم خواهد بود و تاکنون همین روند به رشد 8درصدی اظهارنامههای مالیاتی و افزایش ۰۱درصدی مالیاتها منجر ش//ده اس//ت. از آغاز امسال تاکن//ون بی//ش از یک میلی//ون برگه قطعی مالیاتی در اختیار مودیان قرار گرفت و ابالغ ش//د. با اجرای طرح جام//ع مالیاتی تاکنون ۰57میلیون رک//ورد اطالعاتی و اطالعات بیش از 3میلیون و ۰۰5هزار نفر مودی مالیاتی شناس//ایی شده و تالش میشود در 3 سال آینده مالیات علیالراس از قانون مالیاتی حذف شود. براس//اس ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم، زمانی که اداره دارایی درآمد کتمان ش//دهای را مشاهده کند یا مدارک

سیدکامل تقوینژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.