درخواست یونان از ایران برای واردات گاز

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدیرکل اروپا، امریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت از عالقهمندی یونان برای خرید گاز از ایران خبر داد. به گزارش وزارت نفت، حسین اسماعیلی مدیرکل اروپا، امریکا و همسایگان دریای خزر وزارت نفت، درباره محور دیدار امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت و «جرج کاتروگ کالوس» قائم مقام وزارت امور خارجه یونان گفت: در این دیدار بر همکاری میان تهران و آتن در بخش انرژی تاکید شد.وی افزود: شرکتهای یونان//ی عالقهمند به حضور در صنایع پاالیش و گاز ایران هس//تند و همچنین ب//رای خرید گاز از ایران ابراز تمایل کردند. ش//رکت هلنیک پترولیوم بزرگترین پاالیشگر یونان یکی از مش//تریان اروپایی نفت ایران است. قائممقام وزارت امور خارجه یونان که چند روزی اس//ت در تهران به س//ر میبرد پیش از این دیدار با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و مجید تختروانچی معاون وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتوگو کرد.کالوس گفت: یونان اهمیت زیادی برای روابط با ایران قائل بوده و عالقهمند اس//ت در زمینههای مختلف، همکاریهای دوجانبه را گس//ترش دهد؛ سفر «آلکسیس سیپراس» نخستوزیر یونان به تهران در بهمن 94 راه را برای توسعه همکاریهای ٢کشور هموار کرد و یونان آمادگی دارد راههای مختلف افزایش همکاریهای اقتصادی با ایران را بهکار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.