مخالفت مجلس با راهاندازی مرکز تجارت الکترونیک در سازمان برنامه و بودجه

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ریی//س کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//المی اظهار کرد: باتوجه به اینکه سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت راهاندازی ش//ده و فعال اس//ت، با راهان//دازی دوباره آن در س//ازمان برنامه و بودجه مخالف هستیم. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۱۲ شبکه یک سیما افزود: در سال ۰۹ زحمات زیادی برای راهاندازی س//امانه مرکز تجارت الکترونیک کش//یده ش//د و ش//اید تاکنون حدود ۰۳میلیارد تومان برای آن هزینه ش//ده است. وی ادامه داد: تاکنون ۱۶هزار مزایده و ۰۳هزار خرید جزئی در این س//امانه انجام شده و این سامانه در حال کار و فعال اس//ت. پورابراهیمی گفت: اگر این سامانه نق//اط ضعف//ی دارد باید هم//ان مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت ای//ن ضعفها را برطرف کند، نه سازمان برنامه و بودجه. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقفه در کار سامانه مرکز تجارت الکترونیک به صالح کش//ور نیست، افزود: در ماده ۹ برنامه شش//م توس//عه باید حکم تکلیف این س//امانه را به مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و مرکز تجارت الکترونیک محول کنیم.

باز هم موازیکاری؟ ‹

معاون تس//هیل تجاری و توس//عه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: در بررسی مواد موجود در الیحه برنامه شش//م توسعه کشور و براساس نظر کارشناسان خبره، متاسفانه دوباره شاهد بروز پیشنهاد احکامی دارای ویژگی دائمی، مش//ابه با قوانین موجود و همچنین احکام دارای بار مالی مضاعف و موازیکاریهای مکرر هستیم. فرانک رازقی اس//کویی افزود: الزم اس//ت مجلس ش//ورای اس//المی برای جلوگیری از س//ردرگمی نظام اجرایی کشور، دقت الزم را در بررسی الیحه پیش//نهادی به عم//ل آورد و با حذف بخش//ی از احکام مش//ابه، الیحه را اصالح و نسبت به کاهش حج//م قانون برنامه، بهویژه ب//ا عنایت به تصویب قانون «احکام دائمی برنامههای توسعه کشور» که در حال نهایی شدن است، اقدام کند.

وی اف//زود: بهعن//وان نمون//ه آش//کار، در ماده ۹ الیحه پیش//نهادی، س//ازمان برنام//ه و بودجه مکلف ش//ده تا پایان س//ال دوم برنامه، س//امانه ت//دارکات الکترونیک//ی دول//ت را ب//رای هم//ان معامالت مشابهی که از بدو امر تاکنون در سامانه ت//دارکات الکترونیکی دولت ب//ا تولیگری وزارت صنعت، مع//دن و تجارت-مرکز توس//عه تجارت الکترونیک- و در راس//تای تکالی//ف قانونی مقرر انجام میشود، دوباره پیادهسازی کند که نمونهای بارز از موازیکاری ی//ا دوبارهکاری در بدنه دولت به شمار میرود.

معاون تس//هیل تجاری و توس//عه کاربردها در مرکز توس//عه تجارت الکترونیک، اظهار کرد: در حال حاضر براس//اس مصوبه هیات محترم دولت ۰۹۳۱، تبص//ره ۵ ماده ۹۶۱ قان//ون مالیاتهای مس//تقیم ۴۹۳۱ و ماده الحاقی ۹۱ احکام دائمی توس//عه برنامه کش//ور۵۹۳۱، س//امانه تدارکات الکترونیک//ی دولت از س//ال ۰۹۳۱ در این مرکز راهاندازی و به بهرهبرداری ذینفعان امر رس//یده اس//ت. رازقی اس//کویی گفت: همچنین براساس ماده ۳ اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک که به تصویب ش//ورای نگهبان نیز رس//یده، این مرکز موظف به توس//عه فعالیته//ای تدارکاتی و معامالتی بهصورت الکترونیکی است.

وی اف//زود: مطابق احکام قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متولی ایجاد و توسعه سامانه تدارکات الکترونیکی دول//ت اس//ت و درح//ال حاض//ر نیز ب//ه صورت الکترونی//ک انواع خریده//ای دولتی اعم از کاال و خدمات شامل معامالت کوچک، متوسط و بزرگ (مناقص//ات و مزایدهها) در بس//تر س//امانه انجام میشود. معاون تسهیل تجاری و توسعه کاربردها در مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفت: تاکنون بیش از ۰۰۵۲ مناقصه، ۱۶هزار مزایده و ۰۳هزار خرید جزئی در س//امانه انجام ش//ده است. رازقی اس//کویی تصریح کرد: در این س//امانه تنها ثبت انجام نمیشود بلکه تمامی مراحل خرید در بستر س//امانه با اس//تفاده از امضای الکترونیکی مطابق ب//ا قانون تج//ارت الکترونیک و ب//ا رعایت قانون برگزاری مناقصات انجام میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.