آمادگی کامبوج برای ارتقای سطح همکاری تجاری با ایران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

یاد ش//د. رایزن بازرگان//ی ایران در ویتنام همچنین ب//ا منگتک، رییس اتاق بازرگان//ی کامب//وج دیدار کرد و دو طرف راههای افزایش س//طح همکاریهای تج//اری را مورد بررس//ی و تبادلنظ//ر قرار دادند. این مق//ام کامبوجی در این دیدار تاکید کرد: جای ش//رکتهای ایرانی در بازار کامبوج خالی اس//ت. وی با اشاره به توانمندیهای کشاورزی کامبوج در تولید کائوچو، برنج و فلفل اظهار امی//دواری کرد این کاالها ب//ه بازار ایران راه پیدا کن//د. منگ تک، باتوجه به دولتی بودن س//اختار تجارت درکامبوج بر ضرورت رفتوآمد مقامات بلندپایه دو کش//ور تاکید کرد تا برای فعالیت بخش خصوصی بسترس//ازی شود. وی با اش//اره به وجود کاالهای مختلف از کشورهای خاورمیانه در بازار کامبوج، جای محصوالت و شرکتهای ایرانی را در این کشور خالی دانست. رضاییپور پس از این دیدارها اظهار کرد: در رایزنی با رییس اتاق بازرگانی کامبوج پیش//نهاد شد با توجه به شناخت نداشتن بخشهای تجاری دو کشور از یکدیگر، مقدمات تبادل هیاتهای بخش خصوصی فراهم شود. وی اظهار کرد: برای تحقق این هدف فهرست نمایش//گاههای بینالمللی که در کشورمان برگزار میشود ارائه شد تا در صورت تمایل اعضای اتاق بازرگانی کامبوج برای شرکت در هر کدام از رویدادهای تجاری از یارانههای نمایش//گاهی استفاده کنند. رایزن بازرگانی ایران در ویتنام، بازار رو به رش//د کامبوج را یکی از بازارهای مهم دانس//ت که به دلیل حضور در اتحادیه آ.س//ه.آن و رویکرد سرمایهگذاران خارجی به آن از بازارهای نوظهور در سالهای آینده به شمار میرود.

پن پووس//اک، وزی//ر بازرگانی کامبوج آمادگی این کش//ور را ب//رای ارتقای س//طح همکاریهای تجاری با ایران اعالم کرد و گفت کش//ورش آماده کمک به ش//رکتهای ایرانی به منظور ورود به کامبوج اس//ت. ب//ه گزارش ایرنا، وزیر بازرگان//ی کامب//وج در دیدار با محس//ن رضاییپور، رایزن بازرگان//ی ایران در ویتنام و آکردیته کامبوج در حاش//یه نمایش//گاه «کامبوج ۶۱۰۲»، از توس//عه همکاریهای دو جانبه اقتصادی و بازرگانی با جمهوری اسالمی ایران استقبال ک//رد. رایزن بازرگانی ایران در ویتنام گفت: این دیدار در حاش//یه نمایش//گاه «کامبوج ۶۱۰۲» که با ش//عار «یک کاال – یک اس//تان» در این کشور جنوب ش//رق آس//یا کلید خورد، انجام ش//د. وی افزود: وزیر بازرگانی کامبوج در این دیدار آمادگی کش//ورش را برای کمک به شرکتهای ایرانی برای ورود به بازار کامبوج اعالم کرد. وزیر بازرگانی کامبوج در این دیدار با یادآوری س//فرش به ایران در س//ال ۶۰۰۲ میالدی، کشورش را نیازمند محصوالتی چون نفت، گاز و پتروش//یمی دانس//ت که ایران قادر به تامین این نیاز خواهد بود. رضایی نیز در ای//ن دیدار به توانمندیهای کش//ورمان در عرصه خدمات فنی مهندس//ی، داروهای دانشبنیان، محصوالت و فرآوردههای نفتی و پتروش//یمی و گاز که از نیازهای اساس//ی کامبوج بهش//مار میآید، اشاره کرد. رایزن بازرگانی ایران در ویتنام و آکردیته کامبوج گفت: در این مالقات با اش//اره به نیاز کشورمان برای واردات محصوالت تولیدی کامبوج از جمله کائوچو، چوب، فلفل و برنج، از آن بهعنوان زمینههای همکاری در رش//د و توس//عه روابط تجاری بین دو کش//ور

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.