رفع مشکل مراودات بانکی، اولویت ایران و پاکستان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دو کشور اس//ت. محمدرضا بختیاری، معاون امور بینالملل اتاق بازرگانی تهران نیز رفع موانع بانکی میان دو کش//ور را اولویت نخس//ت برای بهبود مناس//بات اقتصادی دو ط//رف عنوان کرد و گفت: در ح//ال حاضر اگرچه مراودات تجاری دو کش//ور برقرار اس//ت اما به دلیل نبود تعامالت مستقیم بانکی، همکاریها به س//ختی پیش میرود و بخش عمدهای از تجارت دو طرف از طریق کش//ورهای ثالت انجام میشود. احمد محمدی سرکنسول جدید ایران در کراچی نیز بر تالش خود برای امضای تفاهمنامههای بانکی میان ایران و پاکستان تاکید کرد و با اشاره به مالقات اخیر خود با مسئوالن بان//ک مرکزی، گفت: دو طرف بر ایجاد خ//ط اعتباری ۰۵۲میلیون دالری تاکید کردهاند و به گفته مسئوالن بانک مرکزی، در صورت رفع برخی نقاط اختالفی، این توافقنامه به زودی امضا میشود.

سرکنس//ول جدید ایران در کراچی پاکس//تان، صبح روز گذشته به اتاق بازرگان//ی تهران آم//د و در مالقات با رییس و معاون ام//ور بینالملل اتاق بازرگانی تهران، درباره راههای توس//عه همکاریهای اقتصادی دو کشور به گفتوگو نشس//ت. در این مالقات، مسعود خوانساری با اشاره به رفتوآمد هیاتهای تجاری میان دو کش//ور در یک سال گذشته، بزرگترین مانع بر س//ر راه گسترش تعامالت اقتصادی دو طرف را مسائل بانکی عنوان کرد و تالش کنس//ول ایران در کراچی برای رایزنی با مقامات بانکی پاکس//تان به منظور رفع این مشکالت را ضروری دانست. وی، تمرکز بر تسهیل مبادله کاالهای مورد نیاز و دادوستد شده میان دو کشور را برای توسعه همکاریها کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی تهران آماده تعامل بیشتر و همکاری مستمر با کنسول ایران در کراچی برای تقویت مناسبات اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.