افزایش حجم تراکنشها به ۵هزار و ۰۰۵ تریلیون تومان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

این اعتماد افزایش یاب//د. وی درباره اینکه این امکان وجود دارد که پول مجازی در پرداختهای الکترونیک به پول واقعی تبدیل ش//ود، گفت: واقعیت این اس//ت که در پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پول مجازی جابهجا نمیشود.

ای//ن فعال حوزه پرداخت با تاکید بر اینکه در برخی موارد متاس//فانه پ//ول مجازی به پ//ول واقعی تبدیل میش//ود، گفت: در این رابطه ش//ورای پ//ول و اعتبار قوانین خود را تعیین کرده و بانک مرکزی و ش//اپرک نیز نظارت دقیقی بر فعالیتهای شرکتهای پرداخت دارن//د. وکیلیان افزود: در حوزه پرداخت الکترونیک و بانکداری الکترونیک پولها واقعی است و پول مجازی نداریم؛ هر شرکتی بخواهد پول مجازی و گردش پول ایجاد کند، تخلف و ش//ورای پول و اعتبار این موضوع را قدغ//ن ک//رده و بانک مرکزی و ش//اپرک به عنوان رگوالتور بر فعالیتها نظارت دارند.

معاون توسعه بازار شرکت کارت اعتباری ایران کیش درباره رویکردهای نظارتی بر پرداختهای الکترونیک و استفاده از تجارب بینالمللی، اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته بهدلیل وجود سیس//تمهای اعتباری، قوانین جامعی ب//رای نظارت ب//ر فعالیتها وج//ود دارد. وی توضیح داد: از آنجایی که در ایران سیستمهای اعتباری وجود ندارد و از کارتهای اعتباری بهطور حلقه بسته اس//تفاده میش//ود، معنای نظارت با کشورهای دیگر متفاوت است و کمتر میتوان از الگوهای دیگر کشورها در این زمینه استفاده کرد.

معاون توس//عه بازار ش//رکت کارت اعتب//اری ایران کیش ب//ا بیان اینکه مجموعه بانکها و ش//رکتهای پرداخت در س//الهای گذشته در تالش برای جلب و باال بردن اعتماد مردم بودند، گفت: تغییر رفتار مردم و رس//یدن حجم تراکنشها به 5هزار و 005تریلیون توم//ان در روز نش//ان از اعتم//اد مردم ب//ه بانکداری الکترونیک است.

به گزارش ستاد خبری همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت، فرهاد وکیلیان درباره تغییر رفتار مش//تریان در مواجهه با بانک//داری الکترونیک، افزود: صنعت بانک//داری الکترونیک در حالی در س//الهای گذش//ته در ایران فعال ش//د که تعداد تراکنشها در این بخش طی ی//ک روز حتی کمتر از هزار مورد بود اما به مرور زم//ان اعتماد مردم به این صنعت افزایش یافت. وی تصریح کرد: هر اندازه س//رویسها بهینه و باکیفیت به مردم ارائه ش//ود، رغبت آنها برای استفاده از خدمات الکترونیک بانک//ی افزایش مییابد. معاون توس//عه ب//ازار ش//رکت کارت اعتباری ای//ران کیش خاطرنشان کرد: افراد بهطور معمول در برابر اقداماتی که پایه تکنولوژیک دارد، مقاومت کرده و اعتمادی به آن ندارند؛ با این حال بانکها تنها بخشی هستند که هن//وز مردم به آن اعتم//اد دارند. وکیلیان با تاکید بر اینک//ه اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک با حمایت بانکها حاصل ش//د، گفت: اعتماد مردم به بانکداری الکترونیک در س//الهای اخیر روندی افزایشی داشته و این پیشبینی وجود دارد که در سالهای آینده هم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.