احتمال راهاندازی بورس آتی ارز تا پایان سال

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بهصورت ارزی خریداری کردهاند تا بتوانند در آینده مناب//ع ارزی خود را با خیال راح//ت تامین کنند. به گفت//ه مدیرعامل ب//ورس کاال، با وج//ود اینکه بازار مش//تقه ارزی، 5 درصد از بازار ارزی دنیا را تش//کیل میدهد، اما برای سرمایهگذاران اطمینانبخش است زیرا بازاری برای پوشش دادن ریسک سرمایهگذاری بهشمار میرود. به گزارش ایرنا، براساس برنامهریزی انجام شده قرار اس//ت بازار آتی ارز پس از تکنرخی ش//دن ارز، در ب//ورس کاال آغاز ب//ه کار کند. برخی کارشناس//ان معتقدند به دلیل نوس//انات نرخ ارز در هفتهه//ای اخی//ر، احتمال اندکی وج//ود دارد که تا پایان امسال ارز ترکنرخی شود. تحلیلگران معتقدند که بازار مش//تقه ارز با پوشش دادن ریسک نوسانات نرخ ارز، ابزاری مفید برای فعاالن اقتصادی داخلی و سرمایهگذاران خارجی بهشمار میرود. راهاندازی میش//ود. به گفته وی، ایجاد بازار آتی ارز، با پوش//ش دادن ریسک نوسانات ارز، ابزاری سودمند برای اطمینانبخشی به سرمایهگذاران است. به گفته وی مدیرعامل ب//ورس کاال تاکید کرده بود که برای راهان//دازی بورس آت//ی ارز بای//د موضوعهایی مانند تکنرخ//ی کردن ارز و راهاندازی بازار بین بانکی ارز، حل شود.

س//لطانینژاد گفته بود: گاه//ی برخی به این دلیل با ایجاد بازار مش//تقه ارز مخالف//ت میکنند و تصور دارند که قرار اس//ت معام//الت فیزیکی ارز در بورس انجام ش//ود اما اینگونه نیس//ت و بازار مشتقه ایجاد میش//ود.وی با بیان اینکه بازار مش//تقه در بسیاری م//وارد منجر ب//ه تحویل کاال نمیش//ود، افزوده بود: در واقع، بازار مش//تقه اطمینانی فراهم میکند برای س//رمایهگذاری خارج//ی و افرادی ک//ه تجهیزاتی را

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره احتمال راهاندازی بازار آتی ارز تا پایان امس//ال، گفت: اجرای این طرح به سیاستهای ارزی بانک مرکزی بستگی دارد. ش//اپور محم//دی در گفتوگو با ایرن//ا درباره راهاندازی بازار مشتقه ارز، افزود: برای راهاندازی بازار آت//ی ارز، آمادگ//ی داریم اما بهدلیل اینکه براس//اس قانون، مسئول سیاس//تگذاری ارزی در کشور، بانک مرکزی است، هر زمانی اعالم آمادگی کند، این بازار راهاندازی میشود.

وی ب//ا بیان اینکه مجوز ش//ورای عالی بورس برای راهاندازی این بازار را داریم، اضافه کرد: منتظر اعالم بانک مرکزی هس//تیم. حامد سلطانینژاد، مدیرعامل بورس کاال پیش از ای//ن از احتمال راهاندازی بورس آتی ارز تا پایان امس//ال خب//ر داده و گفته بود: بازار آتی ارز، در صورت تکنرخی شدن ارز تا پایان امسال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.