اتاق اصناف

Tejarat Daily - - صفحه اول -

عضو کمیس//یون صنایع و معادن مجلس ش//ورای اس//المی گفت: رونق بنگاههای کوچک و متوسط بهطور قط//ع بر اقتصاد تاثیرگذار اس//ت چراکه با رونق بنگاههای تولیدی، فرصتهای شغلی جدید فراهم و بیکاری کاهش مییاب//د. حمیدرضا فوالدگر افزود: یکی از سیاس//تهای دول//ت خروج از رکود اس//ت ام//ا نباید ای//ن تصمیم تنها واحدهای صنعتی بزرگ را ش//امل شود بلکه در این راستا بای//د صنایع کوچ//ک و کارگاههای تولی//دی را نیز در بر بگیرد و تسهیالت آن ش//امل این قبیل واحدها شود. وی تصریح کرد: اگر تسهیالت به بنگاههای کوچک و متوسط ب//ا برنامه و نظارت صحیح صورت گیرد، بر اقتصاد کش//ور اثربخش خواهد بود؛ در غیراین صورت س//رمایهگذاریها روانه بخشهای غیرمولد میش//ود. فوالدگر درباره نقش صنای//ع عظیم و پیش//رو در خروج از رکود در مقایس//ه با صنایع کوچک خاطرنش//ان کرد: نقش بنگاههای کوچک و متوس//ط در رون//ق اقتصادی به دلیل زودب//ازده بودن و همچنین تولید محصوالت متنوع بس//یار تاثیرگذار است؛ ام//ا بنگاههای ب//زرگ یک نوع محص//ول را در مدت زمان طوالنی تولی//د میکنند و تنوع و تعدد محصول نیز وجود ن//دارد؛ در نتیجه اس//تقبال از صنایع کوچک و متوس//ط مناسب خواهد بود.

مس//ئولیت تمام//ی پیگیریهای م//ورد نیاز طرح جایگزین//ی 15 ه//زار وانت فرس//وده حملونقل عمومی از زم//ان ثبت ن//ام تا تحویل وان//ت جایگزین با پالک«ع» برعهده اتحادیه صنفی اس//ت و صدور پالک«ع» توس//ط نیروی انتظامی منوط به اخذ نامه تاییدیه از اتحادیه است.

در راس//تای ط//رح جایگزین//ی خودروهای فرس//وده حملونق//ل عموم//ی موض//وع مصوبات هی//ات دولت، جلس//های با حضور نمایندگانی از بان//ک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، س//ازمان برنامه و بودجه کشور، نماین//ده اتاق اصن//اف ایران، بانک پارس//یان، ش//رکت ایرانخودرو، ستاد مدیریت حملونقل و سوخت و نیروی انتظامی (پلیس راهور) در محل س//ازمان برنامه و بودجه تشکیل ش//د. حس//ب هماهنگیهای انجام ش//ده مقرر ش//د «طرح جایگزینی 51هزار وانت فرسوده حملونقل عمومی» از تاریخ این صورتجلس//ه عملیاتی و نس//بت به اع//الم عمومی آن اقدام ش//ود. دوره اج//رای طرح دیماه 1395 ت//ا پایان تیرماه 1396 خواهد بود و وزارت صنعت، مع//دن و تجارت وظیفه نظارت بر حس//ن ایفای تعهدات خودروسازان در زمینه رعایت مشخصات فنی، زمانبندی تحویل و همچنین حسن اجرای فرآیند اسقاط را بر عهده دارد. شایان توجه است که سهم ایرانخودرو در این طرح معادل 51هزار دس//تگاه (وانت آریسان دوگانهسوز و تندر پیکاپ) است.

پایگاه اطالعرسانی اتاق اصناف ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.