ابالغیه جدید بیمه مرکزی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بیم//ه مرکزی ب//ا پیگی//ری خس//ارت و امضای فرم پیش//نهاد از س//وی کارگزاران به نمایندگی از بیمهگذاران موافقت کرد.

ب//ه گزارش ایبن//ا، نمون//ه اجازهنامههای موضوع بنده//ای ۲ و 4 ماده ۲ آییننامه کارگزاری (داللی) رس//می بیمه مستقیم (ش//ماره ۲9) از سوی اداره کل نظارت بر صالحیتهای حرفهای بیمه مرکزی ج.ا.ای//ران، تدوی//ن و به تمامی ش//رکتهای بیمه، انجمنهای صنفی کارگزاران رسمی بیمه و جامعه کارگزاران رسمی بیمه ابالغ شد.

بن//ا به این گ//زارش، مطاب//ق ای//ن اجازهنامهها، کارگزاران رس//می بیمه میتوانن//د به نمایندگی از متقاضی//ان خدمات بیمه و بیمهگذاران نس//بت به تکمیل و امضای فرم پیش//نهاد بیم//ه و همچنین پیگی//ری پروندههای خس//ارت بیمهنامههایی که با کد همان کارگزار صادر شده است، اقدام کنند.

بدیه//ی اس//ت، کارگزار رس//می بیمه مس//تقیم میتوان//د در صورت توافق فیمابین ب//ا بیمهگذار، حقالزحم//ه پیگیری خس//ارت را تعیین و دریافت کند.

ش//ایان ذکر اس//ت، مراتب فوقالذک//ر به همراه نمونه اجازهنامههای مورد اش//اره از طریق س//امانه تعامل//ی الکترونیکی فیمابی//ن جامعه کارگزاران با بیمه مرکزی ج.ا.ایران در بستر سامانه سنهاب (میز کار کارگزاران) برای تمامی کارگزاران رسمی بیمه ارسال و برای آنها قابل دسترسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.