سخن‹آخر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

در حالی که مس//ئوالن و کارشناسان از کاهش واردات الس//تیک در س//ال ۵۹ نس//بت به س//ال گذشته خبر میدهند، این ذهنیت ایجاد میشود که بازار الستیک در داخل، با رونق مواجه میشود و خری//د وف//روش دراین ب//ازار افزای//ش مییابد، ام//ا وقتی این موضوع را از هیاترییس//ه اتحادیه صنف فروشندگان الستیک، روغن، پنچرگیران و فیلترسازان جویا شدیم، وی گفت: با وجود کاهش واردات در ای//ن بخ//ش، رکود بر بازار الس//تیک همچنان حاکم اس//ت و یک//ی از دالیل مهم این رکود ه//م باال ب//ودن میزان تولید الس//تیک در کشور است. در چنین ش//رایطی به نظر میرسد باید فکری برای این مس//ئله کرد، به این صورت که یا تولید داخل را به تعادل رساند یا فکری برای توسعه صادرات الستیک باکیفیت ایرانی کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.