شوک خطرناک به قلب گردشگری

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بیثباتی بازار گردش//گری میشود و با افزایش نرخ ارز توان مردم برای سفر کردن کاهش مییابد. در مقابل برخی دیگر معتقدند این به نفع گردشگری داخلی است اما نوسانات ارزی موجب کاهش امنیت روانی شده و سفرکردن را در رده کاالهای لوک//س قرار میدهد. مردم ترجیح میدهند تا زمان ثبات بازار یا کاهش نرخ ارز از مسافرت اجتناب کنند. ریالی تاثیر منفی برجا میگذارد. در این میان صنعت گردشگری با ارزهای خارجی وابستگی بسیاری داشته و نوسانات ارزی برای فعالیتهای گردشگری چالشهایی را به همراه دارد. اگرچ//ه آژانسه//ای گردش//گری در زمان افزای//ش ارزهای خارج//ی دچار ضرر میشوند اما با کاهش نرخ ارز نیز سود میکنند. با این همه نوسانات نرخ ارز موجب نوس//انات نرخ ارز فعالیت صنایع مختل//ف را دچار چالش میکند چراکه بهطور کلی ه//ر صنعتی نیازبه محصوالت و مواد اولیهای دارد که باید از خارج کش//ور با ارزهای خارج//ی بهویژه دالر و یورو خریداری ش//وند. در س//الهای اخیر س//رمایهگذاران خارجی بس//یاری تمایل به مشارکت یا س//رمایهگذاری در صنایع مختلف کشور را داش//تهاند و بهطور حتم نوس//انات ارزی بر مشارکتها و تبدیل سرمایههای ارزی به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.