تصویری از تجارت نمایشگاهی ایران در سال 3781میالدی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

برای همیش//ه در حافظه تاریخ ثبت کرد. اطالعات دقیق//ی از چگونگی حضور ایران و اینکه س//فارش این حضور به دس//تور چه کسی صادر شد در دست نیس//ت. اما بر اساس برخی اس//ناد تاریخی، تاجران ایرانی در این پاویون انواع فرش و گلیمهای س//نتی از ش//هرهای مختلف را به نمایش گذاش//ته بودند. حدود 180 کش//ور از سراس//ر جهان به این اکسپو س//ر زدند و در فضایی به وسعت 032هزار مترمربع به معرفی توانمندیهای خود مشغول بودند. ضمن اینک//ه بیش از 7میلیون و ۵۵2هزار بازدیدکننده از بخشهای مختلف اکسپو مجارستان بازدید کردند. س//ال دچار بینظمی شده و سومین دوره آن دوباره در لندن و س//ال 1862 میالدی کلید خورد. پس از آن در س//ال 67 دوباره پاری//س میزبانی این رویداد را برعه//ده گرفت و البت//ه ایران در این دوره حضور نداشت.

7 سال بعد در اکسپو 1873 که در وین برپا شد، ایران پاویونی منحصربهفرد در این نمایش//گاه ایجاد کرد و برای همیش//ه در ذهنه//ا باقی ماند. پاویون کش//ورمان در این سال ش//بیه کاخهای سلطنتی و شاهنش//اهی ساخته ش//د و چنان چشمها را خیره کرد که عکاس برجس//ته مجارس//تان این تصویر را

اکس//پو بهعن//وان مهمتری//ن روی//داد جهان//ی نمایشگاهی نخستین بار در سال 1۵81میالدی در ش//هر لندن کلید خورد. کشور ما برای نخستین بار در زمان امیرکبیر به این رویداد س//فر کرد. از آنجا که امیرکبیر به توسعه صادرات ایران و رشد صنایع عالقه فراوانی داشت براساس اعالنی که در روزنامه وقایعاتفاقیه منتش//ر کرد از صاحبان صنایع دعوت کرد تا کاالهای خ//ود را به نمایش بگذارند. دومین دوره این رویداد نیز در پاریس و سال ۵۵81میالدی برگزار ش//د. البته ای//ران در این نمایش//گاه حضور نداش//ت. این رویداد بینالمللی س//پس برای چند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.