صنعت نمایشگاهی پیشرو با سایتهای مدرن

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بدون ش//ک تعدد س//ایتهای نمایش//گاهی باع//ث رونق فضای کس//بوکار خواه//د ش//د و ارائه خدمات بهتر از س//وی سایتهای مختل//ف بهطور قطع رش//د کمی و کیف//ی نمایش//گاهی را به دنبال دارد. با توج//ه به تعدد عنوانهای نمایش//گاهی از یک طرف و رشد کم//ی نمایش//گاههای موجود که هر سال ش//اهد آن هس//تیم، هر س//ال تقابل مجریان با کمبود فضای نمایش//گاهی بیشتر و بیش//تر میشود بنابراین توسعه سایتهای نمایشگاهی اتفاق مثبتی است.

در حقیقت صنعت نمایش//گاهی پیش//رو و مدرن فقط با ایجاد س//ایتهای مدرن و کامل فراهم خواهد ش//د. اما مدیریتوساماندهیسایتهاینمایشگاهیونحوهتامل س//ایتداران با مجریان باید به نحوی تدوین شود که بعد از مدتی س//ایتداران به واسطه داشتن امکانات برگزاری خودشان مستقل اقدام به برگزاری نمایشگاههای جذاب و پ//ر مخاطب نکنند و حقوق مجری//ان را محفوظ بدارند. در این صورت تعدد س//ایتهای نمایشگاهی بسیار حائز اهمی//ت بوده و بهطور قطع الزم اس//ت. در زمینه رقابت با برگزارکنندگان خارجی نیز معتقد هستم که به علت نبود تجربه و سوابق بینالمللی در میان اغلب برگزارکنندگان داخل//ی این اتفاق مثبت نخواهد ب//ود. از طرف دیگر نبود زیرساختهای مناسب داخلی و کمبود ظرفیتهای مالی امکان رقابت ما را با همتایان اروپایی سلب میکند. ضمن اینکه نیرویانس//انی ما نیز به تجارت و فضای بینالمللی آشنا نیست.

بنابراین این رویکرد تنها به تضعیف برگزارکنندگان و مجری//ان داخلی و به م//رور زمان حذف مجموعههای توانمن//د ایران//ی منجر میش//ود. ولی هر چند بس//تر همکاریهای مش//ترک نی//ز به علت یکس//ان نبودن ش//رایط و موقعیتهای ش//رکتهای داخلی و خارجی بس//یار مساعد نیس//ت، ولی میتوان با کمی حمایت و ارتق//ای توانمندیه//ای برگزارکنن//دگان و مجریان داخلی، شرایط را برای مشارکت با شرکتهای خارجی و بینالملل//ی فراهم کرد. نکته مهم در این رهگذر توجه به مجموعههای داخلی اس//ت که در ش//رایط تحریم و سخت توانس//تند با تکیه برظرفیتها و توانمندیهای داخل//ی س//ربلند از آزم//ون دش//وار اوضاع نابس//امان اقتص//ادی و صنعت//ی بی//رون بیاین//د و به یاد داش//ته باش//یم، تاریخ همواره در حال تکرار است. متاسفانه در منطق//ه جغرافیایی که ما در آن زندگی میکنیم، یعنی خاورمیانه، تاریخ نس//بت به سایر نقاط جهان بیشتر در حال تغییرات پرسرعت و بنیادی است.

وحید طیبینژاد مدیر برگزاری نمایشگاه در تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.