5‌گام‌تا‌برگزاری‌یک‌همایش‌تاثیرگذار‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

در روز افتتاح موسس//ه نوس//از خود موفقیت کسب میکنی//د، باید به اف//راد اجازه دهید تا ش//ما را به خوب//ی بشناس//ند. تنه//ا در این صورت اس//ت که همگان با شما آشنا میشوند.

.5 ش//کل و ش//مایل دعوتنام//ه به نوع//ی کارت ویزیت برگزارکنندگان اس//ت. دعوتنامه نخس//تین تاثی//ر را روی مهمان//ان میگ//ذارد و بای//د ای//ن احس//اس را در آنه//ا ایجاد کند که ب//ا نیامدن آنها به همای//ش، برگزارکنن//دگان چیزی را از دس//ت خواهن//د داد. ظاهر ویژه ی//ک دعوتنامه، برای یک بازدید رس//می، در شرکتکنندگان عالقه و حوصله بهوجود میآورد. یک دعوتنامه با ش//کل و ش//مایل خستهکننده این شک را در مدعوین ایجاد میکند که جلس//ه، فوقالع//اده خس//تهکننده و یکنواخت است. به پایان برسد؛ تنها دراین صورت است که همایش خاطره بسیار خوبی در اذهان باقی خواهد گذاشت.

۳.محل برگزاری جش//ن را بر اس//اس نوع جشن یا ش//عار تبلیغاتی آن تعیی//ن کنید. به عنوان مثال مح//ل برگزاری یک گفتوگ//و در قالب میزگرد که نمایندگان معروف و مش//هور معتبرترین شرکتها در آن دعوت دارن//د، در اتاق جنبی یک مهمانخانه مجلس//ی قاب//ل برگزاری نیس//ت، همچنی//ن برای برگزاری جش//نی با ش//عار «آینده نیازمند س//نت اس//ت» بهتر اس//ت یک قص//ر اش//رافی قدیمی و باستانی را انتخاب کرد، نه یکی از هتلهای مرسوم و ویژه برگزاری جشنها را.

.4 روابط عمومی قوی داش//ته باشید. برای موفق برگ//زار کردن یک مراس//م باش//کوه ش//ما نیازمند برقراری ارتباط با دیگران هس//تید. وقتیکه ش//ما برنام//ه پیچیدهای دارد که البته س//ود بس//یاری را ب//رای آنها به ارمغان میآورد. در گزارش امروز به 5 نکته اساس//ی برای برگزاری یک همایش تاثیرگذار خواهیم پرداخت.

۱.یک بودجه متناس//ب را ب//رای همایش در نظر بگیرید. ی//ک بودج//ه س//خاوتمندانه، تضمینی بر برگ//زاری موفق همایش و مان//دگاری آن در ذهن مهمانان نیست. پیش از هر چیز به شکل دعوتنامه توج//ه کنید یا ب//ه جای غذاهای گ//ران و پرهزینه غذاهای س//اده و اصیل انتخاب کنید. برای همایش چارچوبهای شایسته در نظر بگیرید. شکل و قالب همایش باید با علت و هدف آن متناسب باشد.

2.به زمان برگزاری جش//ن و اینکه باالخره جشن تمام میشود توجه داشته باشید. اگر روند برگزاری جشن بسیار عالی است، الزم است جشن سر ساعت

صرفنظ//ر از هدف و نوع همایشها، س//وال این اس//ت که برگزاری این نشس//تها ب//ا وجود صرف هزینهه//ای گ//زاف و ب//اال ت//ا چه حد س//ودمند و موفقیتآمیز اس//ت. تجربه نشان داده همایشهای برگزار ش//ده از س//وی بخشهای دولتی کشور که به طور معمول با صرف بودجه باال انجام میش//ود، رضایتبخش و مفید نیس//ت و این حکایت از نبود توجه کافی مدیران و مس//ئوالن ب//ه اصول و نکات برگزاری یک همایش موفق دارد.

همایش باید با یک جشن باشکوه، یک کنفرانس موفقیتآمیز، یک روز بازگشایی هیجانانگیز یا یک نمایش//گاه تبلیغی موثر همراه باشد. برای برگزاری همایشه//ا، مناس//بتهای زیادی وج//ود دارد، اما مدی//ران و کارفرمایان، دفع//ات معدودی این کار را انجام میدهن//د، چراکه برگ//زاری همایش نیاز به

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.