برگزاری‌نهمین‌کنفرانس‌ فرماندهی‌و‌کنترل‌ایران

Tejarat Daily - - صفحه اول -

دبی//ر نهمی//ن کنفران//س مل//ی فرماندهی و کنت//رل »I4C« با بی//ان اینکه حدود یکس//ال برای برگزاری این کنفرانس برنامهریزی شده، از ارائ//ه 140 مقاله تخصصی به این کنفرانس خبر داد.

به گزارش ایرنا جمش//ید شنبهزاده در نشست خبری نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل »I4C« ه//دف از برگزاری این کنفرانس را ارائه جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی در این حوزه، فراهم کردن بس//تری برای تبادل و تعامل صنایع، س//ازمانها و پژوهش//گران حوزه ،I4C توس//عه رویکردهای کاربردی بومی، مش//ارکت گس//تردهتر بخشهای دانش//گاهی و پژوهش//ی کش//ور و مش//ارکت گس//تردهتر دس//تگاههای حاکمیتی کشور عنوان کرد.

وی ب//ا اش//اره به اینک//ه تاکن//ون 140 مقاله پژوهش//ی و تخصصی به نهمی//ن کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل I4C‹ ارس//ال شده، تصریح کرد: حدود یکسوم از این مقاالت پذیرفته شده بهصورت مقاله و پوس//تر در ای//ن کنفرانس ارائه خواهد شد.

دبی//ر نهمی//ن کنفران//س مل//ی فرماندهی و کنت//رل همچنین اظهار ک//رد: در این کنفرانس نشس//تهای تخصصی در حوزه مسائل تئوریک فرمانده//ی و کنت//رل، طرح تجربی//ات عملی از س//وی برخی دس//تگاهها از جمله وزارت نفت و ناج//ا و همچنین معرفی تولی//دات و محصوالت پژوهشگران و دانشگاهیان برگزار خواهد شد.

ش//نبهزاده گفت: برآورد ما این است که حدود 500 ش//رکتکننده از حوزههای//ی همچ//ون دفاعی، نظام//ی و امنیت//ی، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت بهداش//ت و همچنین س//تادهای بحران و آتشنشانی که به طور مستقیم درگیر این موضوع هستند، در این کنفرانس شرکت کنند.

به گفته وی، نهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران با همکاری دانشگاه خوارزمی تهران و انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران با شعار «فرماندهی و کنترل، توسعه ملی» 24 و 25 آذر از ساعت 08:30 تا 17:00 در دانشگاه خوارزمی برگزار میشود.

دبی//ر نهمی//ن کنفران//س مل//ی فرماندهی و کنت//رل »I4C« مفاهیم پایه، نظری و راهبردی فرماندهی و کنترل، نقش فرماندهی و کنترل در سیاس//تگذاری، برنامهریزی، پایش و ارزیابی در توس//عه و اقتدار ملی، کاربرد فرماندهی و کنترل در س//ازمانهای غیرنظامی و علوم و فناوریهای ح//وزه فرماندهی و کنت//رل و امنیت، پایداری و توس//عه در س//امانههای فرماندهی و کنترل را از جمله محورهای این کنفرانس عنوان کرد.

دبیر انجم//ن فرماندهی و کنت//رل نیز در این نشس//ت با بیان اینک//ه کنفران//س فرماندهی و کنترل هرس//ال مباحث مختلفی را مورد تحلیل و بررس//ی قرار میدهد، گف//ت: تقویت فرهنگ ش//ناخت موضوعی فرمانده//ی و کنترل، فراهم کردن زیرساختهای توس//عه، ایجاد تعامل بین س//ازمانهای دفاعی و اس//تفاده از ظرفیتهای نیروها به منظور تامین نیاز سازمانهای ذیربط و همچنین آش//نایی دانش//جویان و فرهیختگان علم//ی با موض//وع فرماندهی وکنت//رل از جمله اهداف عمده برگزاری این کنفرانس است.

مصطفی اصالنیمقدم با بی//ان اینکه به دنبال بومیس//ازی بحثه//ای مربوط ب//ه فرماندهی و کنت//رل هس//تیم، ادام//ه داد: زمان//ی این بحث در کش//ورمان بوم//ی خواهد ش//د ک//ه بتوانیم از ظرفیته//ای مباح//ث طراح//ی، معم//اری، س//ختافزاری و مغزاف//زاری در ش//رایط بحران و مب//ارزه با خط//رات به صورت بومی اس//تفاده شود. اصالنیمق//دم بیان کرد: فرماندهی کنترل یک موضوع میان رشتهای است که مباحث مختلفی را ازجمله مدیریت، فنی و الکترونیک و همچنین فن//اوری اطالعات و ارتباطات را در خود جا داده است.

دبیر انجم//ن فرماندهی و کنترل ادامه داد: در واقع مجموع//ه این ظرفیته//ا در کنار یکدیگر س//امانه فرماندهی کنترل را برای اجرای هرچه دقیقت//ر وظای//ف و دس//تیابی به اه//داف یاری میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.