یلدا‌ثبت‌جهانی‌می‌شود

Tejarat Daily - - صفحه اول -

میشود. این میراث ناملموس فرهنگی به طور عمده از طریق شفاهی و روشهای غیررسمی به نسلهای جوان منتقل ش//ده و اعتقادات و سنتهای فراوانی پیرامون مراسم شب یلدا در میان مردم جاری است.

در می//ان ای//ن ویژگیهای مرتبط ب//ا این میراث ناملموس حضور قابل مالحظه رنگ قرمز بسیار مهم است؛ انارهای قرمز، هندوانه، انگور قرمز و نظایر آن بخش جدایی ناپذیر از این مراسم هستند.

جمع ش//دن در خانه بزرگترها دور یک سفره که روی زمین پهن شده و بسیاری از عناصر سنتی این مراسم از جمله انار، هندوانه، آجیل شب یلدا، سوپ ویژه شب یلدا و چندین و چند نوع غذای دیگر روی آن قرار دارد.

خواندن دیوان حافظ و ش//اهنامه فردوسی بهویژه از سوی بزرگترهای خانواده، آواز خواندن و نواختن موس//یقی س//نتی ازجمله دیگر س//نن این مراسم باستانی است. داده ش//ده است: «با طلوع نخس//تین روز زمستان، بلندترین شب سال «ش//ب یلدا» به پایان میرسد، پ//س از این روی//داد طول روزها ب//ه تدریج افزایش مییابد و از همین رو ش//ب یلدا را بهعنوان «ش//ب تولد خورشید» مینامند.

یل//دا یکی از ۴ جش//ن فصلی ای//ران و به عنوان یکی از باستانیترین جش//نوارههای کشور شناخته

اشتراک ما در یلدا با سایر مناطق اعتقاد به زایش ن//ور در تاریکی اس//ت و اغلب می//راث ناملموس ما مش//ترکاتی بین مردم و اقوام مختلف ایران و جهان دارند که امید و اعتدال، صلح و نوعدوستی و احترام به طبیعت جزو آنها است.

می//راث ناملموس هم//واره از گفتوگوی مذاهب و اقوام، حفظ کرامت انس//انی و توس//ل به حقیقت خالق هستی نش//ان دارد و یلدا نیز این گونه است. هدف میراث فرهنگی احترام به ارزشهای گذش//ته و رسیدن به حقیقت است.

امی//دوارم ب//ه همه داش//تههای ب//ا ارزش ایران فرهنگ//ی احترام بگذاریم و در س//طح دیگر به روح کنوانس//یون ۳۰۰۲ یونس//کو که دع//وت به صلح و احت//رام و دعوت به رنگین کمان فرهنگها اس//ت، پایبند باشیم.

در پرون//ده پیش//نهادی یل//دا از طرف ای//ران به یونس//کو، میراث ناملموس ش//ب یلدا چنین ش//رح

چند کش//ور برای پیوس//تن به ثبت جهانی آیین یلدا در میراث ناملموس جهانی یونس//کو با مدیریت ایران اعالم آمادگی کردهاند.

پرون//ده ثب//ت جهانی یل//دا که 9۱ مارس س//ال گذش//ته میالدی ب//رای ثبت در می//راث ناملموس یونس//کو از طرف ایران پیش//نهاد شده بود، با اعالم آمادگی چند کشور که اش//تراکاتی با ما درباره این آیین دارند در نوبت ثبت قرار دارد.

یل//دا میتوان//د مانن//د ن//وروز، ی//ک گفتوگوی بی//ن فرهنگی باش//د که طیف وس//یعی از جوامع و کش//ورهای مختلف آن را برگ//زار میکنند. بیش از ه//زار و ۰۰۴ اثر ناملموس در ایران ثبت ملی ش//ده اما یلدا از اولویتهای ما است.

ه//ر چند یل//دا در عمق ج//ان ایرانی//ان و کانون خانوادههای آنها اس//ت اما در س//طح عمومی سعی میکنیم س//نتهای یلدا را در کاخ موزهها و مراکز فرهنگی استانها حفظ کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.