‌تثبیت‌ارز‌ شاخصه‌اقتصاد‌پایدار‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بهطور کلی چه در گردش//گری ورودی و چه گردشگری خروجی نوسانات نرخ ارز تاثیرات منفی بر جا میگ//ذارد. چ//ه کاهش و چه افزایش ن//رخ ارزها بر فعالیتهای آژانسهای گردشگری تاثیرگذار اس//ت. با گران ش//دن ن//رخ ارزها و افزای//ش قیمته//ا آژانسه//ا نمیتوانند ب//ه تعهدات خود عمل کنند و با ارزان شدن نرخ ارزها نیز هزینهها کمتر میشود. اگر نرخ ارزها کاهشیافته و ارزان بماند آژانسهای گردش//گری در تورهای خارجی س//ود میکنند. نوس//انات نرخ ارزه//ا موجب کاهش تقاضا برای سفر میش//ود. اگر نرخ ارز باال برود گردشگران کمتری به س//فر میپردازند و حتی اگر نرخ ارز کاهش یابد نیز مردم امنیت//ی از نظر مالی حس نمیکنند ک//ه بخواهند با فراغ بال س//فر کنند. افزایش نرخ ارز به بازار سفر لطمه میزند. اگر نرخ ارزی کاهش یابد س//فرهای خارجی ارزانتر شده و مس//افران نیز ارز کمتری از کش//ور خ//ارج میکنند. در هیچ ش//رایطی گران شدن ارز به نفع اقتصاد کشور نیست چراکه بسیاری از ارکان گردشگری وارداتی هستند مانند حملونق//ل؛ چه حملونق//ل هوایی باش//د و چه زمینی به نرخ ارز خارجی بس//تگی مس//تقیم دارد. بیش//تر لوازم تاسیس//ات گردش//گری در زمینه اقامت مانند موکت، در و پنجره، مصالح س//اختمانی نیز وارداتی هس//تند. به هر روی افزای//ش نرخ ارز روی هتلهای س//اخته ش//ده نیز تاثی//ر منفی میگ//ذارد. هتل بای//د در زمینه محصوالت مصرف//ی نیز تامین ش//ود. بهطور کلی ب//ا افزایش نرخ ارز تورم در گردشگری ایجاد میشود و هزینهها و قیمتهای گردش//گری چه داخلی و چه خارجی افزایش مییابد. در مقابل تثبیت ارز یکی از ش//اخصههای اقتصاد پایدار است بهویژه برای کش//ورهایی که وابس//ته به واردات هستند. زمانی که اقتصاد ناپایدار باشد قدرت خرید مردم کمشده، درآمد کاهش مییابد و مسافری که در سال ۴ سفر داخلی و یک س//فر خارجی داشته تقاضای خرید کمتری در بازار گردشگری پیدا میکند.

رضا اباذری رییس انجمن صنفی گردشگری تهران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.