افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی نیست

Tejarat Daily - - صفحه اول -

آمار 6ماهه نخس//ت سال برای رشد اقتصادی در حالی ارائه شده اس//ت که زحمات مسئوالن بانک مرکزی قابل تقدیر است اما به نظر میرس//د باید به آمارهای جهانی ه//م توجه و دقت کافی ش//ود. در بهترین ش//رایط رشد اقتصادی ما ۴/3 خواهد بود و براس//اس همان چیزی است که بانک جهانی اعالم کرده اس//ت. به نظر بنده افزایش قیمت نفت، رش//د اقتصادی نیس//ت. قیمت نفت نوسان داش//ته و در برهههای زمانی مختلف کاهش یا افزایش را ش//اهد بودیم بنابراین آن را نمیتوانیم رشد اقتصادی در نظر بگیریم. در رشد اقتصادی باید تمام شاخصها مدنظر باش//د، معتقدم شاخصهایی که در زمینه رشد اقتصادی تاثیرگذار هس//تند باید دقیق برآورد شوند. بهعنوان مثال اگر بگویند یک نفر در هفته یک س//اعت مش//غول به کار بوده پس ش//اغل اس//ت اینگونه نیست و اصوال شاغل سن مشخصی دارد. در رشد اقتصادی هم اینگونه است. دولت در برنامه شش//م پیشبینی کرده که تا پایان اجرای برنامه ما رشد اقتصادی 8درصد را داشته باشیم. اگر اینطور است پس با توجه به آماری که ۴/7 اعالم شده ما باید به این رشد رسیده باشیم در حالیکه اینطور نیست.

کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.