سخن‹آخر‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

پرداخ//ت ع//وارض و مالیات در س//الهای اخی//ر باعث ش//ده بدنه صنع//ت بیمه ضعیف ش//ود و این درحالی اس//ت ک//ه صنعت بیمه خود با مش//کالت مالی زیادی مواجه اس//ت و فعالیتش در کشور؛ از سوددهی و بازدهی الزم برخوردار نیس//ت. البته مس//ئله فقط موضوع پرداخت عوارض نیست، بلکه نکته اساسی این اس//ت که متاسفانه عوارضی که از شرکتهای بیمه کسر میشود، محل هزینهکرد آن معلوم نیس//ت و هیچیک از نهادها به شکل شفاف و دقیق گزارش//ی از هزینهکرد این عوارض ارائه نمیدهند.

کارشناس//ان میگوین//د، در صورتی که این عوارض از صنعت بیمه حذف ش//ود، میتوان ای//ن انتظ//ار را داش//ت که میزان ح//ق بیمه دریافتی از بیمهگذار تا حد قابلتوجهی کاهش یاب//د و از این بابت مردم توانایی بیش//تری در خری//د بیمهنام//ه پی//دا کنند. ضم//ن اینکه ش//رکتهای بیمه نیز میتوانند در این زمینه در پرداخت خسارت به بیمهگذاران از عملکرد بهتری برخوردار شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.