بازارچ ‌ههای‌مرزی‌خراسان‌رضوی‌افزایش‌م‌ییابد

در‹صورت‹موافقت‹افغانستان‹و‹ترکمنستان

Tejarat Daily - - صفحه اول -

فعالی//ت دارد. مس//عود عاطفی افزود: گم//رک در هر دو بازارچه م//رزی دوغ//ارون و باجگی//ران مس//تقر و س//امانه جام//ع امور گمرکی برای به حداقل رس//یدن انجام تش//ریفات گمرکی و مدت زم//ان توق//ف کاالها اجرا ش//ده اس//ت. وی ادام//ه داد: فعالی//ت گم//رک در بازارچه دوغارون بیش//تر از بازارچه باجگیران است. گمرک باجگیران بهدلیل محدودیتهایی که از سوی کشور ترکمنستان بهوجود آمده بود فعالیت کمتری داشت زیرا ترکمنها حدود 5سال است که در حال تعریض جاده ترانزیتی و ایجاد تاسیس//ات جدید گمرکی در عش//قآباد هس//تند، بنابراین به تازگی بازارچه باجگیران فعال ش//ده اس//ت. عاطفی ادامه داد: هیچ محدودیت و ممنوعیتی در س//طح گمرکات خراس//ان رضوی برای صادرات یا واردات کاال به استثنای فرآوردههای نفتی که مسئولیت آن خارج از اختیارات این نهاد است، وجود ندارد.

ناظر گمرکات خراس//ان رضوی پیرام//ون معافیتهای گمرک//ی واردات کاال در بازارچ//ه باجگی//ران اظهار کرد: گم//رک یک نه//اد اجرایی حاکمیتی اس//ت ک//ه اجرای سیاس//تهای مصوب ح//وزه تجارت خارج//ی را برعهده دارد، بنابراین در کم یا زیاد کردن قوانین و مس//ئولیتها اختیاری ندارد. خارج ش//ود یا الزاما کارت بازرگانی برای صادرات نیست. وی افزود: همچنین عوارض متقاب//ل در بازارچهها وجود ندارد و امکان تخلیه و بارگیری در محوطه بازارچه برای طرف ایرانی و طرف خارجی مهیاست. این تسهیالت در مجموع هزینههای کاالی صادرات//ی از بازارچههای م//رزی را کاهش میدهد اما برای واردات کاال از بازارچهها تسهیالت زیادی در نظر گرفته نشده است. رسولیان بر لزوم رویه شدن فرآیند واردات کاال در بازارچههای مرزی و اجتناب از اختصاص بازارچه به صادرات تاکی//د و بیان کرد: مبادالت کاال موضوعی دوطرفه اس//ت و نباید انتظار داش//ت فقط به کشور مقابل کاال صادر کرد زیرا اگر منافع کش//ور مقابل تامین نشود صادرات نمیتواند تداوم یاب//د. وی اضافه کرد: هدف بازارچههای مرزی باید توس//عه مبادالت تجاری بین دو کشور و کمک به مرزنشینان دو طرف باش//د، بنابراین باید در مرز افغانستان اجازه واردات کاالهای افغانی به ایران را داد و در مقابل تس//هیالتی برای تجار افغان در نظ//ر گرفت. بازارچه را باید در قال//ب بازارچه دید و نباید آن را فقط یک مرکز صادراتی تلقی کرد. او همچنین بر لزوم افزای//ش بازارچههای م//رزی برای افزایش اش//تغال و تامین امنیت مرز تاکید و بیان کرد: پیش//نهاد اس//تانداری خراسان رضوی ایجاد بازارچه مش//ترک مرزی در خ//واف، لطفآباد، صالحآب//اد و س//رخس بوده ت//ا مبادله کاال با دس//تورالعمل مشخص و در یک میزان تعیین شده از سوی دو طرف انجام گیرد و مرزنش//ین در آن مکان مش//غول کار ش//ود. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس//تانداری خراس//ان رضوی خاطرنش//ان کرد: توافقاتی بین استانداری خراسان رضوی با اس//تانداریهای متناظر در افغانستان و ترکمنستان مبنی بر راهاندازی بازارچههای مرزی مش//ترک بیشتر انجام شده اما تاکنون هیچکدام به مرحله اجرا نرسیده است.

‹گمرک‹های‹مکانیزه‹در‹بازارچ ‹ههای‹مرزی ‹

در ادامه ناظر گمرکات اس//تان خراسان رضوی میگوید: 3 گمرک در مرزهای رسمی سرخس، لطفآباد و باجگیران این اس//تان با کشور ترکمنستان مس//تقر است که در مرز رس//می دوغارون با افغانس//تان قدیمیترین گمرک ایران 7ماه گذشته امس//ال 271هزار تن کاال به ارزش 45میلیون و 006هزار دالر از بازارچه دوغارون به افغانس//تان صادر شد که در مقایس//ه با مدت مشابه س//ال گذشته از لحاظ ارزشی 146درصد و از لحاظ وزنی 617درصد افزایش داش//ته است. رس//ولیان،به فعالیت صادرات س//وخت در بازارچه دوغارون اش//اره واظهار ک//رد: از کل صادرات امس//ال در این بازارچه 63هزار ت//ن ب//ه ارزش 01میلیون دالر مربوط به س//وخت میش//ود که با توجه به مبادله س//وخت ب//ا قیمت قانونی در آن منطق//ه، قاچ//اق س//وخت خاتمه یافته اس//ت. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس//تانداری خراس//ان رضوی یادآور ش//د: عم//ده کاالهای صادرات//ی در بازارچه دوغارون 90 قل//م به ج//ز فرآوردههای نفتی ش//امل می//وه و ترهبار، مصالح س//اختمانی، مواد غذایی، منس//وجات، ظروف و مواد پالستیکی است. مزیت عمده بازارچه دوغارون این است که هزینههای صادرات کاال در آن به ش//دت پایین بوده و امکان تخلی//ه و بارگیری کاال در داخ//ل بازارچه با نظارت گمرک و مرزبانی مهیا اس//ت. وی مش//کل عمده بازارچه دوغارون را کمب//ود امکانات درباره محوطه، فضاه//ای اداری و فضاهای تخلیه و بارگیری کاال ذکر و تاکید کرد: درصدد هس//تیم این وضعیت با اعتباری که امسال بهصورت ویژه اختصاص یافت بهبود یابد. رسولیان، همچنین با اشاره به نقش بازارچههای مرزی در توسعه صادرات تصریح کرد: در 7ماه گذشته امسال ص//ادرات کاالی غیرنفتی از دو بازارچه دوغارون و باجگیران 371هزار ت//ن به ارزش 16میلیون دالر بود که در مقایس//ه با مدت مش//ابه س//ال قب//ل در وزن 166درص//د و در ارزش 722درصد افزایش داش//ته اس//ت. کل درآم//د بازارچههای مرزی خراس//ان رضوی به حس//اب خزانه کل واریز میشود و برداشتی از آن صورت نمیگیرد.

‹هدفگذاری‹بر‹توسعه‹مبادالت‹تجاری‹ ‹

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی پیرامون تسهیالت برای مرزنشینان تاکید کرد: عموما در بازارچهه//ا از نظر قانونی تس//هیالت زیادی در نظر گرفته نمیش//ود به جز اینکه نیازی به ماشین کاپیتاژدار که از مرز

به گفته کارشناسان،دو بازارچه م//رزی دوغ//ارون در مرز اس//تان خراس//ان رضوی با افغانس//تان و باجگی//ران در مرز ترکمنس//تان ط//ی ماهه//ا و س//الهای قبل به دالیل//ی تعطی//ل بودند،اما مدتی اس//ت این بازارچهها بهطور کامل فعال شدهاند. خوشبختانه امکانات بس//یار مطلوب//ی در این بازارچهها وج//ود دارد که آنها را در زمره بازارچههای فعال کش//ور قرار داده است. در این رابطه مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی اس//تانداری خراسان رضوی میگوید: بازارچه باجگیران اش//تغال بس//یار مناسبی در قال//ب غرفهدار، کارگر و مباش//ر ...و ایج//اد کرده و روزانه بی//ش از 150 نف//ر ایرانی و ترکمن در این ب//ازار مبادله کاال انجام میدهند.

به گزارش خبرنگار گسترش تجارت از خراسان رضوی،علی رس//ولیان میگوید: ماهی//ت بازارچه باجگی//ران به صورت صادراتی و وارداتی اس//ت بهطوری که در 7ماه س//الجاری ه//زار و 83 تن کاال ب//ه ارزش6میلیون و 004ه//زار دالر از آن صادر ش//ده و 17 تن کاال به ارزش 811هزار دالر از این بازارچه وارد ش//ده است. حجم صادرات کاال از بازارچه مرزی باجگی//ران چند برابر واردات آن اس//ت. این میزان واردات به دلیل تواف//ق با ترکمنها برای حفظ مناف//ع دو طرف انجام میش//ود که میزان آن در سال بسیار ناچیز است. وی عمده کاالهای صادراتی بازارچه باجگیران را 12 قلم ازجمله کفش، منس//وجات، فرش و موکت و عمده کااله//ای وارداتی آن را مواد اولیه مانند پارچه برشمرد. مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به تسهیالت این بازارچه به ترکمنها اشاره و بیان کرد: در بازارچه باجگیران ترکمنها مجاز هس//تند 6 قلم کاالی خاص همراه با معافیت گمرکی در طول س//ال وارد ایران کنند که میزان آن ناچیز است. وی در ادام//ه پیرامون بازارچه مرزی دوغارون در مرز خراس//ان رضوی با افغانس//تان گفت: این بازارچه چند س//الی بهدلیل مشکالت با کشور مقابل تعطیل شد اما مدتی است که دوباره فعال شده و خش//نودی مرزنشینان را به همراه داشته است. رس//ولیان، تعداد افراد شاغل در بازارچه دوغارون را 400 نفر ذک//ر و بیان کرد:این بازارچه م//رزی فقط جنبه صادراتی در حوزه کاالهای نفتی و غیرنفتی دارد. در این بازارچه کاالیی از کشور افغانستان وارد نمیشود، در حالی که باید برای حفظ منافع دو طرف، اشتغال مرزنشینان و ثبات امنیت اجازه ورود کاال به بازارچه از س//وی افغانس//تان را داد. وی ادامه داد: در

راهان/دازی و فعالیت بازارچههای مرزی بهعنوان یکی از مهمترین راههای رونق اقتصادی و توسعه در مناطق مرزی بهشمار میروند. بازارچههای مرزی میتوانند زمین/ه رون/ق و حذف قاچاق کاال در مناطق م/رزی را فراهم و نقش مهمی را در تامین امنیت منطقه ایفا کنن/د. با درنظر...

علی رسولیان

در بازارچه باجگیران ترکمنها مجاز هستند 6 قلم کاالی خاص همراه با معافیت گمرکی در طول سال وارد ایران کنند که میزان آن ناچیز است

مسعود عاطفی

هیچ محدودیت و ممنوعیتی در سطح گمرکات خراسان رضوی برای صادرات یا واردات کاال به استثنای فرآوردههای نفتی که مسئولیت آن خارج از اختیارات این نهاد است، وجود ندارد

فهیمه ملکمحمدی بازار و اصناف

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.