ضرورت توسعه زیرساختهای بندری بوشهر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

تجارت دریایی اس//تان بوشهر بی//ش از چند قرن قدم//ت دارد، استان بوشهر با داشتن توانمندی ب//االی اقتص//ادی و تج//اری از دیرب//از بهعن//وان دروازه تجاری و اقتص//ادی کش//ور بهش//مار میرفت//ه و در یک قرن گذش//ته 11 کنس//ولگری در مرکز استان بوشهر مس//تقر بوده است. از آنجا که استان بوشهر دارای ویژگیها و خصوصی//ات مه//م اقتصادی و تجاری زیادی اس//ت، ازاین رو زیرساختهای اقتصادی و تجاری اس//تان بوشهر بهگونهای بود که بیشتر کاالهای تجاری کش//ور از بنادر این اس//تان صادر میشد. البته با وجود این ظرفیتها، در حالی که برخی از استانها دارای 2 ت//ا 3 بن//در آزاد تجاری و دارای زیرس//اختهای باالی تجاری و بندری هستند،اما زیرساختها و جایگاه تجاری و بندری استان بوشهر نسبت به دیگر نقاط ساحلی کشور رشد نکرده است. درهمین راستا، توسعه زیرساختهای بن//دری و تج//اری اس//تان بوش//هر همچ//ون توس//عه زیرس//اختهای بندری، گمرکی، انبارها، س//ردخانهها و حمل کاال ب//ا کانتینرهای مختلف در دس//تور کار قرار گرفته اس//ت. ضمن اینکه با توج//ه به بحث مهم آموزش برای توس//عه صادرات غیرنفتی از بنادر اس//تان بوشهر، توس//عه خدمات بندری و افزایش طرحهای زیرساختی برای توس//عه صادرات غیرنفتی م//ورد توجه قرار گرفته که در این راس//تا طرحهای مهمی در دس//ت اجرا است. اس//تفاده صادرکنندگان از تس//هیالت صندوق توس//عه ملی نیز از دیگر اقداماتی اس//ت که در این راس//تا در حال انجام اس//ت، ازاینرو با توجه ب//ه تصویب 0002میلیارد تومان تس//هیالت اعتباری 11درص//د، صادرکنندگان و تولیدکنندگان استان بوش//هر از این تسهیالت بهرهمند میش//وند. تاکی//د بر همافزای//ی برای توس//عه صادرات غیرنفت//ی و حل مش//کالت صادرکنندگان نی//ز از دیگر موضوعاتی اس//ت که دراین حوزه مورد توجه قرار گرفته اس//ت. از آنجا که آینده اقتص//اد جامعه در گرو روشهای نوین تجارت خارجی است، در این زمینه بخش خصوصی و دولتی باید با همافزایی زمینه توسعه تجارت و صادرات را فراه//م کنند. توس//عه زیرس//اختهای تولید میگو در اراضی پرورش//ی اس//تان نیز از دیگر اقداماتی اس//ت که در دس//تور کار ق//رار گرفت//ه بهطوری که ب//رای افزایش تولی//دات در اراضی پرورش//ی میگو از هم//ه ظرفیتها، امکانات و تس//هیالت اعتباری بانک//ی و دولتی بهره برده میشود. معتقدیم که از ظرفیتهای فراهم شده برای حل مشکالت صادرکنندگان باید استفاده کنیم.

سعید زرینفر معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی بوشهر

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.