سامانه قضایی در گمرک بوشهر راهاندازی شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مدی//رکل گم//رکات اس//تان بوش//هر گفت: در راستای اجرای قان//ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظ//ور فراهم کردن امکان پاس//خگویی س//ریعتر گمرکات اجرای//ی ب//ه اس//تعالم مراج//ع رس//یدگیکننده س//امانه قضای//ی در گمرک بوش//هر راهاندازی شده است. به گزارش تسنیم، بهنام نوروزی با اشاره به اینکه طرح سامانه جامع امور گمرکی بوشهر نقش مهمی در ارائه خدم//ات الکترونیکی دارد اظهار کرد: س//امانه جامع گمرکی ضمن تسریع در خدمات گمرکی نقش مهمی در جلوگیری از تخلفات دارد.

وی از راهاندازی س//امانه قضایی در گمرک بوش//هر خبرداد و تصریح کرد: این س//امانه در راستای اجرای ماده 47 قان//ون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و به منظور فراهم ک//ردن امکان پاس//خگویی س//ریعتر گمرکات اجرایی به اس//تعالم مراجع رسیدگی کننده، راهاندازی شده است. مدیرکل گمرکات استان بوشهر با اشاره به نقش مهم س//امانه قضایی در خدمات مختلف گمرکی بیان کرد: با راهاندازی این سامانه اسناد مورد نیاز پس از اسکن در اس//رع وقت در اختیار گمرک مورد تقاضا قرار گرفته و از ارسال اسناد کاغذی جلوگیری به عمل آمده است.

نوروزی به راهاندازی زیرسامانه انبارشهری و استریپ کاال در گمرک بوش//هر اشاره و اضافه کرد: این سامانه در راس//تای رفاه حال صاحبان کاال و تجار و بازرگانان راهاندازی ش//ده و به آنان اجازه میدهد در صورت نیاز به اس//تریپ کاال و تغییر حامل شخصا نسبت به صدور پروانه گمرکی الکترونیکی اقدام کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.