سر‹خط‹خب‹رها

Tejarat Daily - - صفحه اول -

امسال تاکنون 550 تن گوشت مرغ منجمد نیز بین مراکز عرضه توزیعشده است. توزیع مرغ منجمد و انواع نهادههای موردنیاز دامی بس//ته به نیاز و درخواس//ت مرکز عرضه و تولیدکننده در خراسان شمالی همچنان تا پایان سال ادامه دارد./مهر کافی در خراس//ان ش//مالی انجامشده اس//ت. درزمینه تامین و توزی//ع انواع نهادههای دامی در اس//تان هیچگونه مش//کل و کمبودی وجود ندارد.این نهادهها بین مراکز تولید و واحدهای دام و طیور باقیمت مصوب دولتی توزیعش//ده اس//ت. از ابتدای تاکنون 53هزار تن جو در بورس عرضهش//ده اس//ت. همچنین ط//ی این مدت 6هزار تن جو نی//ز بهصورت عادی و 01هزار تن ذرت بی//ن تولیدکنندگان و واحدهای تولی//دی دام و طیور در استان توزیعشده است. ذخیرهسازی نهادههای دامی به میزان

علیمحمد احمدیان، مدیرعامل ش/رکت پشتیبانی امور دام خراس/ان شمالی: از ابتدای امسال تاکنون 15هزار تن انواع نهادههای دامی در خراس//ان شمالی توزیعشده است. این میزان نهاده دامی ش//امل جو و ذرت است. از ابتدای امسال

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.