جبران خسارات کشاورزان مازندرانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

003میلی//ارد تومان برای جبران خس//ارات کش//اورزان و باغداران استان مصوب شد. با پیگیریهای مجمع نمایندگان و نشس//تهای مس//تمر با مقامات ملی با اخ//ذ مصوبه هیات وزیران، وزارت جهاد کش//اورزی مکلف شد از طریق پرداخت بالع//وض، تس//هیالت ارزانقیمت، خری//د تضمینی و خرید توافق//ی به کمک تولی//د ملی و کش//اورزان بیای//د. دولت با اختصاص 003میلیارد تومان بنا دارد با 4 ش//یوه گفته ش//ده ضمن تنظیم بازار مدیری//ت عرضه و تقاضا را نیز کنترل کند و از همین طریق نیز بخش//ی از خس//ارات باغداران را جبران کند. س//ازمان جهاد کش//اورزی مازندران با کمک فرمانداریها، ش//وراها و دهی//اران طی دو هفته آتی برنامه مستندس//ازی و تامین خس//ارات را با حضور در اراضی مرکبات اجرایی کرده و از طری//ق امحای پرتقالهای آس//یب دیده با پرداخت بالعوض جبران خس//ارت میکند. /مهر

حسین نیازآذری سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.