بازگشت واحدهای تولیدی به چرخه اقتصاد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

با اعطای تس//هیالت و حمایتهای دولتی 240 واحد تولی//دی راکد و نیمهراکد در اس//تان فعال و زمینههای اشتغال در آنها تثبیت شده است. دولت تمام تالش خود را برای توسعه همهجانبه بهکار گرفته و اعطای تسهیالت فعالس//ازی واحدهای راکد و نیمهراکد ازجمله اقدامات مهم دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در استان است. متاسفانه برخی مدام بر طبل ناامیدی میکوبند اما دولت تمام تالش خود را برای توس//عه همهجانبه استان بهکار گرفته است. پیگیری ایجاد بندرخش//ک اصالندوز بهطور جدی از وزارتخانههای مربوطه در حال انجام است، با ایجاد این بندر شاهد تحول اقتصادی در شمال استان خواهیم ب//ود. در اجرای طرح احیای واحدهای تولی//دی راکد و نیمه فعال استان بیش از 3هزار شغل تثبیت و مانع از اخراج نیروهای موجود واحدهای تولیدی نیمهفعال شده است./ایرنا

مجید خدابخش استاندار اردبیل

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.