نکته‹پایانی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

آنطور که کارشناس//ان میگوین//د، آمارهای مربوط به صادرات در 7ماه گذشته امسال نشان میدهد فعالیت بازارچه دوغارون بیشتر از فعالیت باجگی//ران بوده اس//ت. همانطور ک//ه میدانید مبادالت مرزی از طریق بازارچههای مرزی باعث افزایش ص//ادرات، امنیت مرزه//ا و کاهش روند مهاجرت از مرز به داخل کشور میشود، بنابراین توسعه بازارچههای مرزی استان خراسان رضوی بس//یار ضروری اس//ت. امیدواریم تا پایان س//ال توافقات مثبتی بین استانداری خراسان رضوی با استانداریهای افغانستان و ترکمنستان در زمینه توس//عه و راهاندازی بازارچههای مرزی مشترک حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.