۰1 محور مهم اقتصادی برای جهان ۷1۰۲

Tejarat Daily - - صفحه اول -

برزی//ل و هند به ۷/۲درصد بهب//ود خواهد یافت. اما در حالیکه نرخ رش//د مورد پیشبینی برای س//ال آینده بهتر از نرخ رش//د بسیار ضعیف 3/۱درصدی برای سال ۶۱۰۲می//الدی خواهد بود، همچنان کمتر از متوس//ط نرخ رشد بلندمدت ۵درصدی است.

در نتیج//ه عوامل س//اختاری مانند اش//باع زنجیره عرضه جهانی و آزاد نشدن بیشتر تجارت، رشد تجارت جهانی ب//ر مبنای بلندمدت کاه//ش قابلتوجهی پیدا کرده است.

‹رش/د‹تولید‹ناخالص‹جهانی‹اندکی‹بهبود‹ ‹ خواهد‹یافت

عوامل متعددی مانع رشد اقتصاد جهانی شدهاند، اما اقتصاد جهانی در سال ۷۱۰۲میالدی رو به رشد خواهد گذاشت.

آکس//فورد اکونومیک//س پیشبین//ی میکند رش//د اقتصاد جهانی از ۲/۲درصد در س//ال ۶۱۰۲میالدی به ۶/۲درصد در س//ال ۷۱۰۲میالدی بهب//ود پیدا خواهد کرد. این نرخ پایینتر از متوس//ط نرخ رش//د 8/۲درصد در ۰3 سال گذشته است.

‹تورم‹در‹امریکا‹به‹روند‹جهانی‹شکل‹م ‹یدهد ‹

هر رویدادی که س//ال آین//ده در اقتصاد جهان روی دهد، تحت تاثی//ر رویدادهایی خواهد بود که در امریکا روی میدهد؛ بهویژه که دونال//د ترامپ، رییسجمهور منتخب امری//کا تدابیر محرک مالی را اجرا خواهد کرد که انتظار میرود به رش//د اقتصادی بیشتر کمک کند. اما تاثیر کامل سیاستهای تورمزای دولت ترامپ بعید اس//ت تا س//ال 8۱۰۲میالدی در اقتصاد جهانی لمس شود.

با این همه انتظار میرود رشد اقتصادی و توسعه بازار مالی امریکا تحت تاثیر سیاس//تهای ترامپ، در س//ال ۷۱۰۲میالدی بیشتر ش//ود و تاثیر زیادی بر دورنمای اقتصادی جهانی داشته باشد. اکونومیک//س، افزای//ش اختالف می//ان نرخهای بهره امری//کا و منطق//ه یورو، برای نخس//تین بار از س//ال ۲۰۰۲می//الدی نرخ براب//ری یورو در براب//ر دالر را تا پایان سال ۷۱۰۲میالدی کاهش خواهد داد.

‹منطقه‹یورو‹قوی‹خواهد‹ماند ‹

تداوم اجرای سیاس//ت تس//هیلی بانک مرکزی اروپا که به ش//کل برنامه خری//د اوراق قرضه و نرخهای بهره منفی بوده، به رشد تورم و اقتصاد در منطقه یورو کمک خواهد ک//رد. انتظار میرود اقتصاد منطقه یورو س//ال آینده ۵/۱درصد رش//د کند و نرخ ت//ورم و بازده اوراق قرضه در این منطقه باالتر برود.

‹رشد‹انگلیس‹بیشتر‹از‹حد‹انتظار‹خواهد‹بود ‹

انتظار میرود رشد اقتصادی انگلیس در سال ۷۱۰۲ همچن//ان صعودی باش//د و با انعطافی ک//ه پس از رای برکسیت نشان داده، ۵/۱درصد توسعه پیدا کند.

همچنی//ن پیشبین//ی میش//ود پون//د در س//ال ۷۱۰۲میالدی با وجود رشد اندک تفاوت میان نرخهای بهره امریکا و انگلیس، انعطافپذیر بماند.

‹بازاره/ای‹نوظه/ور‹غیرقاب/ل‹پی ‹شبین/ی‹ ‹ خواهند‹ماند

دورنمای اقتص//ادی بازارهای نوظهور متفاوت خواهد بود. بهط//ور خالصه عملکرد روس//یه و برزیل مثبت و چین نامطلوب خواهد بود. براساس پیشبینی آکسفورد اکونومیکس، متوس//ط نرخ رش//د بازار نوظهور در سال ۷۱۰۲میالدی به ۱/4درصد بهبود مییابد، اما عملکرد در میان کش//ورهای این گروه متفاوت خواهد بود. رشد اقتصادی چین ضعیفتر میش//ود اما روسیه و برزیل از رکود خارج میشوند.

‹رشد‹تجارت‹جهانی‹کند‹خواهد‹ماند ‹

براس//اس پیشبینی آکس//فورد اکونومیکس، رش//د تجارت جهانی سال آینده بهبود پیدا میکند و به کمک تقاض//ای واردات قویتر در امریکا، روس//یه و همچنین که مانع رش//د اقتصادی ش//ده بود، رو به تحلیل است. برپایه گزارش آکس//فورد اکونومیک//س، برخی عوامل مانن//د تغیی//رات در ترکیب نی//روی کار (بهویژه ورود قابلمالحظه نیروی کار کم دس//تمزد) که مانع رش//د دستمزد شده بودند، ضعیف خواهند شد و تدابیری که برای بهبود بازار کار اجرا ش//دهاند مانند نرخ ترک کار در امریکا، انگلیس و آلمان افزایش یافتهاند و از فش//ار صعودی بر دستمزد حکایت دارند. ‹‹‹عملکرد‹مثبت‹س/هام‹نس/بت‹به‹ دارای ‹یهای‹ثابت‹

هر 3 ش//اخص س//هام بزرگ امریکا در حد باالیی قرار دارند و شاخصهای سهام ب//زرگ دیگر جهان ه//م وضعیت مطلوبی دارن//د. آکس//فورد اکونومیکس پیشبینی میکند ش//اخصهای سهام س//ال آینده همچنان عملکرد خوبی خواهند داشت. در نتیجه رشد چشمگیر بازده پس از انتخابات امریکا، اوراق قرضه ۰۱س//اله امریکا سود ضعیف//ی ب//رای کل س//ال ۶۱۰۲میالدی خواهند داشت در حالیکه بازارهای سهام س//ود دورقمی به ارمغان میآورند. انتظار میرود این الگوی عملکرد نسبی در سال ۷۱۰۲میالدی ادامه پیدا کند. سود سهام کلی امریکا در س//ال حدود ۵ درصد رشد خواهد کرد اما سود اوراق قرضه ۰3 واحد رشد میکند، با این همه سود اوراق قرضه همچنان بسیار اندک خواهد بود.

‹نرخ‹برابری‹یورو‹و‹دالر‹تا‹پایان‹سال ‹

ن//رخ برابری یورو و دالر تحت تاثیر دو عامل خواهد بود که ش//امل تحوالت سیاس//ی اروپا و رش//د بیشتر ارزش دالر پ//س از افزایش نرخهای به//ره امریکا در هفت//ه گذش//ته اس//ت. براس//اس گزارش آکس//فورد

اینکه س//ال ۷۱۰۲میالدی آبس//تن چه رویدادهایی خواه//د بود، موضوعی اس//ت ک//ه برای هم//ه نامعلوم اس//ت، اما ب//ا انتخابات ریاس//تجمهوری در فرانس//ه، هلند و احتماال ایتالیا، اس//تقرار ترامپ در کاخ س//فید و اج//رای ماده ۰۵ لیس//بون در انگلیس، ابهام بار دیگر سایه خواهد گسترد. همه این موارد به معنای آن است که تصویر اقتصادی جهانی مبهمتر از پیش خواهد بود و کارشناس//ان با نزدیک ش//دن به پایان س//ال هنوز هیچ ایده روش//نی ندارند. با این همه آدام اس//لیتر، اقتصاددان ارش//د موسسه تحقیقاتی آکسفورد اکونومیکس فهرستی از ۰۱ موضوعی را تهیه کرده که در س//ال ۷۱۰۲میالدی نباید از آنها غافل شد. براساس گزارش بیزنس اینسایدر، این موضوعات از تسریع رشد اقتصاد جهانی تا نرخ برابری یورو و دالر را شامل میشود و عبارت است از:

‹یوآن‹ثابت‹خواهد‹ماند‹ ‹

چین در س//ال ۶۱۰۲میالدی به کاهش ارزش ی//وآن ادام//ه داد. آلب//رت ادواردز، استراتژیس//ت سوس//یته جنرال در اکتبر از ای//ن اق//دام بهعن//وان موض//وع مهمی ن//ام برد ک//ه باید مورد توجه ق//رار گیرد. وی پیشبین//ی ک//رد این روند در س//ال ۷۱۰۲می//الدی پای//ان میگی//رد، زیرا با تالش مقام//ات چین ب//رای جلوگیری از خروج س//رمایه، یوآن سال آینده کاهش اندکی در برابر دالر خواهد داشت.

‹رشد‹دستمزد‹بازخواهد‹گشت ‹

اقتصادهای توس//عه یافته در س//الهای اخیر شاهد رش//د دس//تمزد ضعیفی برای نی//روی کار بودهاند، اما این روند در س//ال آینده تغییر میکند زیرا ش//رایطی

رشد‌تجارت‌ جهانی‌سال‌ آینده‌بهبود‌پیدا‌ م ‌یکند‌و‌به‌کمک‌ تقاضای‌واردات‌ قو ‌یتر‌در‌امریکا،‌ روسیه‌و‌همچنین‌

برزیل‌و‌هند‌به‌ 7/2درصد‌بهبود‌

خواهد‌یافت

س/ال ۶۱۰۲میالدی س/ال گیجکنندهای بود که طی آن جهان شاهد رویدادهای سیاس/ی غیرمنتظ/رهای مانند رای م/ردم انگلیس ب/ه خ/روج از اتحادیه اروپا (برکس/یت) و پیروزی دونال/د ترامپ در انتخابات ریاس/تجمهوری امریکا بود. همچنین نوس/انات شدیدی در بازارهای مالی روی داد؛...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.