ادغام‹تنها‹راه‹نجات‹شرک‹تهای‹خودروسازی‹مالزی‹

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نگاهی به فعالیتهای پیش//ین پروتون نش//ان میدهد یکی از اشتباهات اس//تراتژیک این شرکت که با ش//رکتهای مطرحی همچون میتسوبیشی، لوتوس و هوندا همکاری میکرد، این بود که پنداشته اگر به نیروهای داخلی خود متکی شود میتواند به مفهوم بهتری از مزایا و شرایط تولید محصوالت مالزیایی برخوردار ش//ود و همین امر آغاز از دست دادن فرصتهای زیادی برای این ش//رکت ش//د. برخی متخصصان صنعت خودروس//ازی معتقدند مقامات پروتون بعد از 33س//ال تجربه که میتوانس//تند درسهای زیادی از آن بیاموزند، در صورتی که دس//ت به تغییر و تحول اساس//ی نزنند، توان حضور موثر در بازار خودرو را نخواهند داشت.

در مقابل پروتون، اکنون ش//رکت خودروس//ازی پردوآ حضور دارد که با وجود برتری نس//بی در مقابل رقیب خود، تاکنون نتوانس//ته محصول قابل ارائهای ب//رای بازار بینالمللی تولید کند. حت//ی برخی پژوهشهای جدید نش//ان میدهد مصرفکنندگان مالزی با وجود ش//رایط اقتصادی نامناسب این کش//ور که بخش//ی از آن مربوط به کاهش ارزش پول مالزی در قبال سایر ارزهاس//ت، همچنان متمایل به خرید خودروهای دست دوم وارداتی هستند و ترجیح میدهند به جای داشتن خودروهای جدید ساخت داخل از مدلهای وارداتی استفاده کنند.

از اینرو بس//یاری از متخصصان، اقتصاددانان و کارشناس//ان تنها راهحل افزایش س//هم بازار مالزی از سوی این دو شرکت خودروسازی را ادغام آنها میدانند و بر این باورند که ادغام و توانایی این دو ش//رکت با یکدیگر تنها راهی است که میتواند به تولید خودروهای بهتر، جذابتر و قابل اعتمادتر و تنوع بیشتر منتهی شود. مالزی را جلب کند، از س//وی دیگر از دس//ت دادن مشتریانی که عالقهمند به خودروهای بزرگتر هس//تند، تهدیدی برای این ش//رکت و فرصتی برای خودروسازی پردوآ به شمار میرود.

باتوج//ه به محدودیت ب//ازار مالزی در صورتی که ای//ن دو رقیب داخلی رقابت ش//دیدی با یکدیگر داشته باش//ند، ممکن است برای باقی ماندن در بازار با تهدیداتی مواجه ش//وند که درنهایت صنعت خودرو این کش//ور را با چالش اساسی مواجه میکند.

ای//ن چالش محدود به بازار داخلی مالزی اس//ت و ب//ه احتمال زیاد تاثیر چندانی بر بازارهای دیگر منطقه جنوب ش//رق آسیا ندارد، زیرا در اندونزی بهعنوان پرجمعیتترین کشور این منطقه مردم تمایل بیشتر به خودروهای س//اخت ژاپن دارند و صنعت خودروسازی مالزی در این کشور ۰۵۲میلیون نف//ری از جای//گاه چندانی برخوردار نیس//ت. اندونزیاییها در ماه گذش//ته میالدی با رش//د ۵۱درصدی خرید در مقایس//ه با دوره مشابه سال گذشته 99ه//زار و ۰۰9 خودرو خری//داری کردند که این امر نش//اندهنده قدرت باالی خرید مصرفکنندگان اندونزی است؛ بازاری که بسیاری از کشورهای جهان چش//م به آن دوختهاند تا از ظرفیتهای منحصربهفرد آن اس//تفاده کنند. تویوتا، هوندا و دایهاتس//و 3 ش//رکت برتر ژاپنی هستند که با فروش محصوالت خود در اندونزی جایگاه ویژهای در خیابانهای اندونزی به خود اختصاص دادهاند.

م//ردم اندونزی عالقه ویژهای به خودروهای چند منظوره و خانواده دارند ک//ه به طور عمده محصوالت تویوتا در این ردهبندی قرار میگیرد و به این ترتیب سهم ۰۵درصدی بازار این کشور را از آن خود کرده است.

نوع تولیدات دو ش//رکت خودروس//ازی مالزی (پروتون و پردوآ) نش//ان میدهد این دو شرکت برای دوام فروش محصوالت خود نیازمند پیوستن به یکدیگر و تش//کیل شرکت خودرویسازی واحدی هستند تا دستکم تمایل مصرفکنندگان مالزیایی به خرید خودروهای دستدوم وارداتی را به سمت محصوالت جدید داخلی سوق دهند.

به گزارش ایرنا، شایعاتی که سالها پیش درباره به هم پیوستن دو شرکت خودروسازی مالزی به نامهای پروتون و پردوآ تکذیب میشد، این روزها از س//وی برخی متخصصان و اقتصاددانان مالزی بازخوردهای مثبتی دریافت کرده که این امر نیازمند بررس//ی دقیقتر ش//رایط اقتصادی این دو شرکت خودروسازی در حال حاضر است.

ش//رکت پروتون که اکنون به جای ساخت مدلهای بزرگ با حجم موتور باالتر به س//اخت مدله//ای کوچکتر با حجم موتور پایی//ن روی آورده، در مس//یری قرار گرفته که نقطه آغاز فعالیت پرودآ، دیگر رقیب این ش//رکت بوده است.

پ//ردوآ ابتدا از س//اخت مدلهای کوچک ب//ا حجم موتور بس//یار پایین (خودروهایی با وزن حدود ۰۰۶ کیلوگرم و با حجم موتور ۰۶۶ سی.س//ی) آغاز کرد و مدلهایی که از این ش//رکت اکنون وارد بازار مالزی میش//ود، مدلهای بزرگتر با حجم باالتر هس//تند. این دو ش//رکت در حال حاضر به منظور کس//ب رضایت مشتریان برای حضور در بازار پررقابت مالزی که در آن خودروهای خارجی نیز از جایگاه مطلوبی برخوردارند، هر یک مس//یری را در پی//ش گرفتهان//د که در تض//اد با دیگری اس//ت. در حالی که پروتون ممکن اس//ت با تولید خودروهای کوچکتر بتواند رضایت بخش//ی از جامعه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.