سرمایه‹گذاری‹۷۹۱میلیارد‹دالری‹بان ‹کهای‹جهان‹در‹فناور‹یهای‹جدید

Tejarat Daily - - صفحه اول -

ارائه دهنده سرویسهای مالی و تامین امنیت، تاکید دارند.

در بانکهای اروپایی نیز زمان و هزینه صرف توسعه پروژهه//ای ‪Big Data‬ خواهد ش//د تا ای//ن بانکها سیستمهای پایشی و نظارتی خود را به عرصه نمایش بگذارند.

بانکهای آسیا و اقیانوسیه بر سیستمهای مدیریت ریس//ک متمرکز هستند و فناوری ابری را بومیسازی ک//رده و ب//ه کار میگیرن//د و کاناله//ای ارتباط//ی دیجیتالی خود را بروزرسانی میکنند. درصد، معادل 3/84۱میلی//ارد دالر را برای تعمیرات و نگهداری این سیستمها هزینه میکنند.

هماهنگی با الزامات نظارتی و قانونی جدید صنعت بانک//داری ازجمله این هزینهها اس//ت که براس//اس تحقیقات Celent بیشتر هزینهها را افزایش میدهد تا آنکه به درآمد بانکها بیفزاید.

اما این سرمایهگذاریهای انجام شده در فناوریهای نو در کدام بخشها متمرکز است؟ در پاسخ باید گفت بانکه//ای امریکای ش//مالی به دنب//ال محصوالت و خدمات موبایل بوده و بر تعامل با ش//رکتهای جدید در زمین//ه فناوریه//ای جدید داش//تهاند که رش//د ای//ن س//رمایهگذاریها با همین ش//تاب ادامه خواهد داشت.

با این حال تنها اندک//ی از این مبالغ به طور واقعی صرف س//رمایهگذاری در فناوریهای جدید میشود چراکه بانکها بیش//تر مخارج فناوری اطالعاتشان را صرف نگهداری سیس//تمهای قدیمی خود و استفاده بیشتر از آنها میکنند.

کمپان//ی Celent ب//رآورد ک//رده از مجم//وع س//رمایهگذاریهای فناوری اطالع//ات، بانکها 4/۵۷

بانکه//ای اروپای//ی، امری//کای ش//مالی، آس//یا و اقیانوسیه در سال۵۱۰۲ میالدی در حوزه فناوریهای جدید ۷/۶9۱میلیارد دالر س//رمایهگذاری داشتهاند و پیشبینی شده روند روبه رشد این سرمایهگذاری در س//الهای ۶۱۰۲ و ۷۱۰۲می//الدی نیز ادامه داش//ته باشد.

به گزارش مهر، براساس تحقیقات موسسه Celent در س//ال 4۱۰۲میالدی بانکه//ای اروپایی، امریکای ش//مالی، آسیا و اقیانوسیه مبلغ ۱/88۱میلیارد دالر و در سال ۵۱۰۲ نیز ۷/۶9۱میلیارد دالر سرمایهگذاری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.