ا‌نگلیس‌7102‌را‌ با‌اعتصاب‌آغاز‌می‌کند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

هزار کارگر انگلیس//ی در حوزه خطوط هوایی، ریلی و پست انگلیس در ایام کریسمس اعتصاب میکنند. به گزارش فارس به نقل از بیبیس//ی، قرار اس//ت هزار کارگر دفاتر پس//تی در انگلیس دس//ت به اعتصاب بزنن//د. این کارگران نس//بت به ش//رایط کاری، دس//تمزد و امنیت شغلی خود معترض هس//تند. از سوی دیگر اعتصاب کارگران ش//بکه ریل//ی انگلیس در جنوب این کش//ور هم که دو روز اس//ت آغاز ش//ده، همچنان ادامه دارد. باتوجه به اینکه اتحادی//ه لکوموتیورانان انگلیس نی//ز فعالیت خود را در این کش//ور محدود کرده پیشبینی میشود حدود ۰۰3هزار مسافر خطوط ریل//ی در انگلی//س در طول تعطیالت با مش//کل مواجه شوند. از سوی دیگر قرار است خدمه پرواز شرکت هوایی بریتیش ایرویز در روز کریسمس و فردای آن در اعتراض به حقوقهای خود دس//ت به اعتص//اب بزنند. در کنار ای//ن کارگران، برخی از کارگ//ران فرودگاههای انگلیس در 8۱ فرودگاه این کشور در روزهای جمعه و شنبه دست از کار خواهند کشید و اعتصاب میکنند. البته قرار است مذاکراتی برای حل مش//کل این کارگران پیش از آغاز اعتصاب انجام شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.