ن‌فت‌باالی‌۵۵‌دالر‌ معامله‌می‌شود‌

Tejarat Daily - - صفحه اول -

تش//دید انتظار فعاالن بازار برای کاهش عرضه نفت در سال آینده میالدی سبب شد در معامالت روز دوش//نبه 9۲ آذر روند افزایش//ی قیمت نفت ادام//ه یابد. به گزارش ایس//نا، خبرگزاری رویترز از س//نگاپور گزارش داد انتظ//ار فعاالن بازار برای کاهش عرض//ه نفت در س//ال ۷۱۰۲ میالدی به دلی//ل تصمیم اخیر تولیدکنن//دگان نفت عضو و غیرعضو اوپک برای محدودیت تولید، س//بب شد قیمت نفت در س//اعتهای نخست معامالت روز دوش//نبه بازارهای جهانی افزایش یابد. قیمت هر بشکه نفت خام برنت با ۶3 سنت افزایش، به ۵۵ دالر و ۷۵ س//نت رسیده اس//ت. قیمت هر بشکه نفت خام دبلیوت//یآی امریکا نیز در این مقطع با 43 س//نت رش//د، به ۲۵ دالر و 33 سنت رسید. بان//ک اس//ترالیایی ایانزد اع//الم ک//رد باتوجه به امی//دواری س//رمایهگذاران بازار ب//ه پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق کاهش عرضه، انتظار میرود روند افزایش قیمت نفت ادامه یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.