سرقت‹2‹میلیارد‹روبلی‹هکرها‹از‹بانک‹مرکزی‹روسیه

Tejarat Daily - - صفحه اول -

بانک مرکزی روس//یه از سوی چه گروهی انجام شده است. دولت روسیه برای جلوگیری از خدشهدار شدن اعتماد مردم به نهادهای مالی و اعتباری، مدعی ش//د توانسته این حمله را کشف و خنثی کند.

س//رویس امنیت ف//درال روس//یه )FSB( میگوید: هکره//ا از مجموعهای از س//رورهای رایانهای واقع در کشور هلند برای حمله به بانک روسیه استفاده کردند.

به طور معمول هکرها با ارسال حجم باالیی از داده به وبسایتها و پروژههای مالی آنها را مختل و با این سازوکار حمالت خود را هدایت میکنند. FSB عنوان میکند هکرها قصد داش//تند با انتش//ار اخبار کذب و حجم انبوهی پیامک و انتشار این اتفاق در شبکههای اجتماعی، مردم را نس//بت به امنیت نهادهای مالی و عملکرد آنها دچار تردید کنند. سارقان با ساخت یک درخواست جعلی قصد دستبرد به بانکی در ویتنام را داشتند که شناسایی شدند.

در م//اه فوریه س//الجاری هم هکرها توانس//تند با در اختی//ار گرفتن مجوزهای س//وئیفت بانک مرکزی بن//گالدش و با انجام ۵ تراکنش از حس//ابهای امانی این موسس//ه نزد بانک مرکزی نیویورک، حدود 1۰1 میلی//ون دالر س//رقت کنند. البته این س//ارقان قصد داش//تند ح//دود 1۵۹ میلیون دالر به س//رقت ببرند ک//ه با دخالت نیروهای ف//درال این حمله ناتمام ماند. پژوهش//گران در مرکز امنیتی سیمانتک به این نتیجه رسیدند که حمالت سایبری هکرها به موسسات مالی و اعتباری بینالمللی از س//وی گروه خبرهای ملقب به Lazarus که با کشور کره شمالی در ارتباط هستند، ش//کل گرفتهاند. با این حال مشخص نیست حمله به اما از حسابهای مش//تریان عادی نیز سرقت کردند. ای//ن مرکز مالی تاکنون زمان وقوع حمله س//ایبری را مش//خص نکرده و معلوم نیس//ت هکرها چگونه نقل و انتقاالت مالی را انجام دادهاند؛ اما مش//خص است این اتفاق در س//ال ج//اری میالدی روی داده اس//ت. این س//رقت دارای ویژگیهایی اس//ت که با حمالت اخیر هکرها به مراکز مالی جه//ان مطابقت دارد. در ژانویه س//ال ۵1۰2 هکرها توانستند رمزهای نقل و انتقاالت بینالملل//ی (س//وئیفت) بانک «دل آس//ترو» اکوادور را در اختی//ار بگیرن//د و با داش//تن مجوزه//ای الزم، مبالغ کالن//ی از اندوختههای این بانک نزد موسس//ه ‪Well Fargo‬ را به سرقت ببرند. در ماه اکتبر هکرها از همین تکنیک برای رخنه به حس//ابهای بانکی در فیلیپی//ن اس//تفاده کردند؛ دو ماه پ//س از این حادثه

براس//اس گ//زارش بانک مرک//زی روس//یه، هکرها 2میلیارد روبل معادل 31 میلیون دالر از بانک مرکزی این کشور به سرقت بردند. بانک مرکزی روسیه حمله سایبری هکرها را به این بانک تایید کرد و این حادثه را ب//رای بخش اقتصادی س//ایت CNN ش//رح داده است.

‪،Artiom Sychev‬ مدی//ر امنی//ت بانک مرکزی روس//یه عنوان ک//رد هکرها قصد داش//تند ۵ میلیارد روبل به سرقت ببرند اما متخصصان امنیتی توانستند مسیر انتقاالت مالی را تغییر دهند.

سخنگوی این بانک میگوید: خوشبختانه توانستیم بخش//ی از پوله//ای به س//رقت رفت//ه را بازگردانیم. براس//اس گ//زارش بان//ک مرک//زی روس//یه، هکرها حس//ابهای تج//اری بانک را هدف ق//رار داده بودند،

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.