هدر رفت انرژی در ساختمانها؛ ساالنه 5میلیارد دالر

الگوی‹آلمانی‹برای‹کاهش‹مصرف‹انرژی‹به‹کار‹گرفته‹م‹یشود

Tejarat Daily - - صفحه اول -

مستمر داریم و اطالعات سازمان مبنای تصمیمگیری این شوراس//ت. پرهیزکار با اشاره به وضعیت نامناسب بارشهای پاییزی اظهار کرد: مقدار بارش س//االنه در سالهای اخیر کمتر از میزان نرمال بوده است.

امسال وضعیت نس//بت به سال گذشته بدتر شده و مناسب نیست. وی گفت: بارشهای پاییزه امسال دیر شروع ش//د و امروز کمبارشی 04درصدی را در کشور شاهد هستیم.

رییس سازمان هواشناسی افزود: پیشبینی میکنیم در زمس//تان 95 بارشها در حد نرمال باش//د و انتظار داریم در پایان س//الجاری زراعی (تا اوایل پاییز )96 کمبارشی 15 تا 20 درصدی زیر نرمال را شاهد باشیم.

پرهیزکار با اش//اره ب//ه افزایش تعداد ایس//تگاههای هواشناس//ی در سطح جادههای کش//ور گفت: بهطور پایل//وت تعدادی از ایس//تگاههای جاده چالوس و هراز را افزایش میدهیم. این افزایش تعداد ایس//تگاهها در راستای پیادهسازی سامانه «تهک» است.

وی با اش//اره به عوام//ل وقوع ریزگردها در کش//ور افزود: پیدایش ریزگردها یک پدیده جدید نیس//ت اما میزان آن در چند س//ال گذش//ته افزایش یافته است. به گفته پرهیزکار، ریزگردها به دو علت کمبارش//ی و خش//ک ش//دن تاالبها و کم آب شدن رودها افزایش یافتهان//د. مع//اون وزیر راه و شهرس//ازی یادآور ش//د: س//ازمان هواشناسی به این موضوع هم ورود کرده و با پایش وضعیت گرد و خاک کش//ور میزان و وقوع آن را پیشبینی میکند. مناس//بی ارائه دهیم و در 4 سال آینده میزان مصرف انرژی را در س//اختمانهای دولتی اص//الح کنیم؛ در این زمینه از تجربه کارشناس//ان و متخصصان آلمانی اس//تفاده خواهی//م ک//رد. ش//کرچیزاده همچنین به بررس//ی دالیل وقوع فرونشس//تهای متعدد زمین در مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرسازی اشاره کرد و افزود: گزارشهای فنی مس//تندی در این زمینه داریم که میتواند مبنای تصمیمگیری مس//ئوالن باش//د. به گفته وی چند گزارش از فرونشستها در ماههای اخیر منتشر شده است.

‹توان‹پایین‹هواشناسی‹ایران‹ ‹

در بخ//ش دیگری از این نشس//ت، داوود پرهیزکار، رییس سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه به دلیل محدودیتهای مالی رشد مورد نظر را در حوزه پایش نداش//تهایم، اظهار کرد: در حوزه پ//ردازش کار خوبی انجام ش//د و آن اینکه سوپر رایانهای خریداری کردیم که توان پردازش//ی سازمان هواشناسی را در مقایسه با سال 92 حدود 70 برابر کرد.

رییس س//ازمان هواشناس//ی تصریح ک//رد: هنوز تا جایگاه مطلوب فاصله داریم. در کش//ورهای پیشرفته توان پردازشی هواشناسی هزار برابر توان فعلی ماست و امیدواریم بتوانیم در برنامه شش//م توس//عه به توان «پتافالپ» یا توان هزار برابری توان فعلی دست یابیم.

معاون وزیر راه و شهرس//ازی یادآور شد: از سال 92 س//ازمان هواشناسی در ش//ورای عالی مدیریت بحران عضو اس//ت. عالوهبر این در ش//ورای عالی آب حضور نمون//ه برای ارتق//ای کیفیت بتن پ//روژهای با عنوان «س//ند بت//ن »1404 طراحی و تدوی//ن و بهتازگی دس//تورالعمل آن را رونمای//ی کردی//م. وی اف//زود: کارشناسان و مهندسان آلمانی میتوانند در حوزه بهینهس//ازی مصرف انرژی در واحدهای مس//کونی به م//ا کمک کنند تا بتوانی//م با ارائه راهکارهای مناس//ب، مصرف انرژی را در س//اختمانهای خود کاهش دهیم.

معاون وزیر راه و شهرس//ازی گفت: در ای//ن زمینه پ//روژهای را ب//ا آلمانیها در س//ال 4002میالدی آغاز و آن را در سال 8002میالدی در منطقهای در هش//تگرد به ص//ورت نمونه(پایل//وت) اجرا کردیم و امیدواریم ای//ن پروژه بتوان//د زمینههای کاه//ش مصرف ان//رژی را در ش//هرهای جدید و واحدهای مسکونی ما فراهم کند.

ش//کرچیزاده ادام//ه داد: ه//ر اقلیمی برای کاه//ش مصرف ان//رژی، طرحهای مناس//بی را میطلبد، بنابراین درصددیم ب//ا هم//کاری دانش//گاه فن//ی برلی//ن و کارشناس//ان آلمانی پروژههای مناسبی را در ش//هرهای مختلف ای//ران با رعایت الگوی مصرف انرژی اجرا کنیم. وی اظهار کرد: باتوجه به قانون اصالح الگوی مصرف قرار اس//ت برای کاهش مصرف انرژی در س//اختمانهای دولت//ی راهکارهای

به گزارش گس//ترش تج//ارت، در دومین نشس//ت معاون//ان وزی//ر راه و شهرس//ازی ک//ه در هفته جاری در حاش//یه نمایش//گاه حمل و نقل برگزار شد، محمد شکرچیزاده، رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به راهاندازی سامانه مدیریت روس//ازی راههای کشور در بیش از 55 ه//زار کیلومتر از راههای شریانی اظهار کرد: این سامانه به ما اجازه میده//د منابع محدود ای//ن بخش را به خوبی مدیریت کنیم و راهکار پیشگیری را به جای درمان بپذیریم.

وی با اش//اره به تهی//ه برنامه عملیاتی طرح جامع ایمنی جادهها یادآور شد: در حوزه معماری و شهرسازی حرکت جدی را برای یک ش//هر سبز و صرفهجویی در مصرف انرژی در دستور کار داریم.

مع//اون وزی//ر راه و شهرس//ازی ادامه داد: در ح//وزه س//اختمان و ابنیه یکی از موضوعات انرژی اس//ت که به طور خاص روی آن متمرک//ز ش//دهایم. به تازگی در مبح//ث 19 مق//ررات مل//ی س//اختمان جزوهای را در این زمینه منتشر کردهایم.

ریی//س مرکز تحقیقات راه، مس//کن و شهرس//ازی با اشاره به هدررفت ساالنه 5میلیارد دالر ان//رژی در س//اختمان،گفت: در حوزه بهب//ود مصالح س//اختمانی اقدامات خوبی انج//ام دادهایم؛ به عنوان

کارشناسان و مهندسانآلمانی

میتوانند در حوزهبهینهسازی مصرف انرژی در واحدهایمسکونی

به ما کمک کنند

س/االنه 5میلیارد دالر انرژی در خانه و محل کار ایرانیها هدر میرود. این رقم باال مس/ئوالن وزارت راه و شهرسازی را بر آن داش/ته تا فکری برای ارتقای روشهای جلوگیری از هدررفت سوخت در ساختمانها بکنند. یکی از روشهایی که در این زمین/ه مدنظر مس/ئوالن حوزه راه و...

اکرم امینی روزنامهنگار

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.