روشهای تامین مالی خرید از بوئینگ

Tejarat Daily - - صفحه اول -

15 فرون//د از 80 فرون//د هواپیمای ثبتشده در قرارداد بوئینگ با کمک 033میلیون دالری صندوق توس//عه ملی، انتش//ار 021میلی//ون دالر اوراق صک//وک ایرانای//ر و 005میلی//ون دالر مناب//ع خارجی ب//ه اتکای ش//رکت هواپیمای//ی ایرانای//ر تامین مال//ی میش//ود. پیشپرداخ//ت 15 هواپیم//ای خریداری ش//ده در 4 قس//ط پرداخت میش//ود که قس//ط اول آن حدود 722میلیون دالر است. اگرچه در متن قرارداد به خرید 80 هواپیما اشاره ش//ده اما در ح//ال حاضر تنه//ا 15 فروند از این هواپیماها مش//مول مجوز صادر ش//ده از س//وی اوفک هستند.

قرارداد ایرانایر با بوئینگ براساس زمانبندی اوف//ک به دو بخش تقس//یم میش//ود که خرید 51فروند در زمانبندی اولیه اوفک قرار میگیرد ام//ا 65 فرون//د دیگر باید دوب//اره مجوز اوفک را دریافت کنند.

مبلغی که به ص//ورت پیشپرداخت در اختیار بوئینگ قرار میگیرد مربوط به 15 فروند اس//ت که تامین مالی 6 فروند آن برعهده خود بوئینگ اس//ت و بقیه به ص//ورت فاینان//س تامین مالی میشود.

در حال حاضر فضای کشور بهگونهای است که ریس//ک بس//یاری برای معامله برای ایران وجود دارد و هزینههای اس//تقراض برای کش//ور بسیار گران است که با بهبود شرایط پیشبینی میشود این ریسک کاهش یابد.

یکی از نگرانیهای مربوط به خرید هواپیمای بوئینگ این اس//ت که اگر تحریمهای گذش//ته دوباره اجرایی ش//ود یا اگ//ر تحریمهای جدیدی به فهرس//ت تحریمهای قبلی اضافه یا قرارداد به دالیل دیگری غیرقانونی ش//ود، ای//ران میتواند پیشپرداخته//ای خ//ود را با محاس//به بهره از بوئینگ دریافت کند؟

وزارت خزان//هداری امریکا راهنمای جدیدی را منتش//ر کرده که براساس آن اگر قراردادی امضا ش//ود، پیش از اینکه تحریم جدیدی افزوده شود قرارداد معتبر اس//ت اما اگ//ر تحریم جدیدی به فهرس//ت تحریمها اضافه ش//ود، دو طرف 6 ماه فرص//ت دارند تا درباره ش//رایط جدید و قرارداد مذاک//ره ک//رده و تصمی//م بگیرن//د. نکته مثبت دیگری ک//ه در راهنمای جدی//دی اوفک وجود دارد این اس//ت که هر ن//وع تحریم جدید عطف به ماسبق نمیشود.

تحویل 37 ایرباس ب//ا زمانبندی مجوز اوفک تطبیق دارد و 23 هواپیما هم اگرچه در محدوده زمانی تعیین شده از س//وی اوفک قرار ندارد اما فایناس آنها انجام شده است.

فاینانس 38 هواپیمای دیگر هم انجام نش//ده ک//ه بع//د از فراهم ش//دن فاینانس میت//وان به صورت پیشپرداخت آنها را خریداری کرد.

اصغر فخریه کاشان قائممقام وزیر راه و شهرسازی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.