تکیتوتر‹اره‹واز‹حم ‹لونقل

Tejarat Daily - - صفحه اول -

وزی//ر راه و شهرس//ازی میگوید برای اتمام طرح توس//عه بندر ش//هید بهش//تی تا بهار سال آینده تالش میش//ود. به گفته وی با تکمیل این طرح ش//اهد افزایش ظرفیت بندر چابهار از 2/5 به 5/8میلی//ون تن خواهیم ب//ود./وزارت راه و شهرسازی

مدیرعام//ل ش//رکت راهآه//ن میگوید این مسئله که ناوگان ریلی کشور نیاز به نوسازی دارد مس//لم است و نوس//ازی باید با حمایت از بخش خصوصی سرعت گیرد./ایسنا

رییس شورای اسالمی شهر تهران پیشنهاد داد در اعیاد و روزهایی که جش//نهای مذهبی و ملی به شمار میروند، ساعت کار مترو تهران یک ساعت افزایش یابد./مهر

ب//ه گفته رییس کمیته حملونقل ش//ورای ش//هر تهران هزار و 100 مینیبوس فرس//وده در سطح ش//هر تهران تردد دارند و براساس مصوبه دولت مقرر شده برای نوسازی این مینیبوسها، به مالکان آنها تاکسی نو داده شود./ایلنا

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.