مهم‌نان‌حاللی‌است‌که‌از‌گلویمان‌پایین‌می‌رود

Tejarat Daily - - صفحه اول -

خ//رج و مخارجی به کار میگیرد. آیا اینها در س//هم تعریف ش//ده از بودجه عمومی به اندازه آن خانواده روستانشین و یا حاشیهنشین حق استفاده داشته یا دارند؟

البته اینها همه افکاری اس//ت که ناخودآگاه ش//کل میگیرد و جدا از حی//ف و میلها و برداش//تهای غیرقانونی و درآمدس//ازی در کار «س//وآپ» نفتی و حضور در راهاندازی کارخانههای آتیهدار و آتیهساز و بذل و بخش//شهای مهربانانه و نیز مهمان شدنها و مهماندادنها و داش//تن پارتی و توصیهکننده و خرید و فروش مدارک تحصیلی در داخ//ل و خارج ...و اگر همه حس//ابوکتابها به درس//تی و با دقت و موش//کافی و برای همه افراد و نیروهای اجتماعی یکسان عمل میشد حرفی نبود. برای نمونه اش//اره دیگری هم داش//ته باشیم به ماجرای همین خانههای مس//کن مهر که هنوز مش//تاقان یک س//رپناه دور از ش//هر را صاحبخانه نک//رده و یا تهیه و تولی//د کار در اندازه مورد نیاز برای تحصیلکردههایی که انتظار، جان به لبشان آورده و نمونه آشکار دیگری که در برنام//ه صبحگاه تلویزیونی و به صورت زنده به نمایش گذاش//ته ش//د، آن هم جوان دارای دیپلم که گفت نامزد دارد و هنوز نتوانسته حتی خانه کوچکی برای اجاره پیدا کند و از راه فروش باقال و لب//وی داغ زندگی میگذراند، همین مقدار برداش//ت و حقوق مادی و معنوی دارد؟

در ه//ر صورت باید همه یکس//ان از وام ازدواج بهره بگیرند و بدون واس//طه به کار بپردازند و این آب و خاک را حفظ کنند. مهم آن نان حاللی است که از گلویمان پایین میرود.

بر هر فرد فرهیخته و دانا معلوم و مبرهن و مش//خص اس//ت که برای هر نفر چه دختر و چه پس//ر که متولد ش//ده و در این جامعه رشد پیدا میکن//د، جدا از مخارجی که خانوادهاش به عه//ده میگیرند تا او را به دانشگاه هم میفرستند، بخش بزرگی از خرج و برج برای استخدام معلم و دبیر و استاد و ساخت مدرسه و دانشگاهها، مخارج مربوط به حفظ دار و درخت و خیابان و جاده و بیمارس//تان و پزش//ک و پرستار و باالخره، برآوردن تعهد و خدماترسانی به کار گرفته در طول تولد تا 81سالگی... همهوهمه خرجهایی است که در بودجه عمومی دیده میشود.

ام//ا آیا همه آدمها به ی//ک اندازه از این بودجه اس//تفاده میکنند؟ کسی که در همه عمر ماشین نداشته، جاده برایش چه معنی را تعریف میکند؟ یا بعضی خانوادهها که به ناچار، مصرف گوش//ت و ماهی را به جز در موارد نادر، از مخارج روزمره پاک کردهاند، آنهایی که بچههایشان را بیش//تر از یک دوره 6 س//اله به مدرسه نفرستادهاند و همانها که به دلی//ل زندگی در روس//تاهای دور، با همان دارو و درمانهای س//نتی روزگار گذراندهاند، آیا در این محاسبه جای میگیرند؟

در مقاب//ل خانوادهه//ای مرفه و ثروتمندی که مث//ل دیگر مردم از همه تس//هیالت و امکانات اس//تفاده کرده و دائما بین ش//هر و ییالق و خان//ه کنار دری//ا در رفتوآمد هس//تند و با فراغت فرزندانش//ان از تحصیل و دانش//گاه، آنها را راهی کش//ورهای مطرح کرده و به سرعت هم جایگاهش//ان را در آن کش//ورها پیدا میکنند و آن کشور خارجی مفت و مس//لم یک نیروی بزرگ ش//ده در جامعه ایرانی، با استفاده از هم//ه فرصتها و مس//ائل مربوط به تحصیل و آم//وزش را بدون هیچ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.