سینما‌را‌از‌وضعیت‌ «کشاورزی‌دیم»‌خارج‌کنیم

Tejarat Daily - - صفحه اول -

رابط//ه بین س//ینمای ایران و زندگی ایرانی را باید آس//ان ک//رد و تا زندگ//ی ایرانی وارد سینمای ایران نشود، سینمای ای//ران هم به نح//وی فراگیر و اثرگ//ذار وارد زندگ//ی ایرانی نخواه//د ش//د. تحق//ق چنین رابطهای با س//ه چالش بزرگ مواج//ه اس//ت؛ ناامنی ب//ازار، انفعال صنفی و فشل بودن آموزش و پژوهش. وقتی فضای دیداری، ش//نیداری کش//ور با دهها میلیون مخاط//ب عرصه تاخت و تاز س//ارقان، قاچاقچیان و تکثیرکنندگان غیرقانونی کاالهای فرهنگی اس//ت و ش//بکههای اینترنتی و ماهوارهای، هم داراییهای س//ینمای ای//ران و هم مخاطب//ان آن را ب//ه تاراج میبرن//د و اصناف ما نه تنها توان جلوگیری ندارند، حتی قادر نیس//تند در کنار دیگ//ر کاالهای ایرانی محصوالت خود را از شبکههای پرمخاطب معرفی و تبلیغ کنند و پژوهشهای سینمایی ما به هرچیزی میپردازند، جز مسائل و مشکالت مبتالبه و جاری، جدی، سینمای ما و آموزش ما به جای الهام گرفتن از ویژگیه//ای واقعی زندگی بومی و ملی، همچنان درگیر آموزشهای کلیشهای و تکرار آموزههای عهد عتیق اس//ت؛ چگونه امکان دارد ما بتوانیم در مقابل هالیوود و بالیوود و دیگر حریفان و رقیبان منطقهای و جهان//ی دارای یک جریان س//ینمایی مس//تقل و اثرگذار و فراگیر ایرانی بش//ویم ک//ه از موفقیت در بازاره//ای داخلی راه خود را ب//ه بازارهای منطقه و دنیا باز کند؟

به وجود آوردن زیستمحیطی که در آن سینمای ایران از مردم سفارش و سرمایه دریافت کند و ایجاد ب//ازاری امن و امان که در آن انواع مخاطب به انواع تولیدات داخلی دسترس//ی داشته باشند و بازسازی تش//کیالت صنف//ی به نح//وی که ب//رای آن امکان نظ//ارت و کنترل بر بازار تولی//د و عرضه و نمایش فیلمهای س//ینمایی اعم از ش//رایط سرمایهگذاری، مناسبات تولید، گیش//ههای فروش بلیت، ویدئوی خانگی، سایتهای اینترنتی داخل کشور و برخورد با ش//بکههای ماهوارهای فراهم ش//ود و رسیدن به آموزش و پژوهش//ی که با غلبه بر ش//کاف دانشگاه و بازار کار، بتواند در ایجاد و اس//تمرار این وضعیت مشارکت پیدا کند؛ مس//یری ناگزیر است که پیش پ//ای س//ینمای ای//ران ق//رار دارد و بیتردید بدون حمایت و کمک دولت و نهادهای رسمی، نمیتواند آن را بپیماید.

حیات و ممات ما بس//ته به این است که بتوان با ش//ناخت دقیق، آموزههای گرهگشا و اصناف واقعی جریان سرمایهگذاری، تهیه، تولید، توزیع و نمایش س//ینمای ای//ران را از حالت «کش//اورزی دیم» که اکثریت تولیدات آن با ورشکس//تگی مواجه هستند بیرون آورد و به آن س//امان، قاعدهمندی، روزآمدی و رونق بخشید.

*برگرفته از نامه داودنژاد به وزیر ارشاد

علیرضا داودنژاد کارگردان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.