اثر‹ترانه‹علیدوستی‹‹پرفروش‹شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

«جن//گل نروژی» و «مردی به ن//ام اوه» از نزدیکترین تعقیبکنندگان این اثر در فهرس//ت پرفروشهای بازار کتاب تهران در هفته گذشته بودند.

کتابهایی چون «دوش//نبه س//ربی»، «مارکسیس//م دگراندی//ش»، «قم//ار عاش//قانه»، «پیراه//ن قرمزی»، «گنجش//کک اشیمشی» و «شرم نوشتن» نیز از آثاری بودند که برای نخستینبار به فهرست پرفروشهای بازار کتاب تهران راه یافتهاند. نویس//نده امریکایی در س//ال ۵002م منتشر شد و در سال م2006 در زمره نامزدهای نهایی جایزه ادبی اورنج بوده و در س//ال م2008 جایزه ادبی ویلیام س//ارویان را بهدس//ت آورده اس//ت. این رمان به داس//تان یک رابطه ناموفق اش//اره میکن//د که یک طرف آن نویس//ندهای ناموف//ق و آواره جنگی و طرف دیگ//ر آن دختر جوانی اس//ت که سرپرس//تی م//ادرش را برعه//ده دارد. آثاری چون «م//ن پیش از تو»، «دختری که رهایش کردی»، در س//بد خرید مراجعهکنندگان به کتابفروش//یها قرار گرفت.

پس از «ملت عش//ق»، کتاب «تاریخ عش//ق» نوشته نیکول ک//راوس ب//ا ترجمه تران//ه علیدوس//تی، بازیگر سرش//ناس س//ینما در هفته گذش//ته مورد اس//تقبال عالقهمن//دان به کتاب و س//ینما قرار گرف//ت و خود را بهعنوان یک//ی از پرفروشترین آثار هفته چهارم آذرماه معرف//ی ک//رد. «تاریخ عش//ق» به قلم نیک//ول کراوس،

کتاب «تاریخ عش//ق» نوشته نیکول کراوس با ترجمه ترانه علیدوس//تی، بازیگر س//ینما و سریال «شهرزاد» از آثار پرفروش هفته چهارم آذر است.

به گزارش خبرگزاری کت//اب ایران (ایبنا) بازار کتاب تهران در هفته گذش//ته با ادامه استقبال از اثر محبوب الیف شافاک نویس//نده ترکتبار همراه بود، بهطوریکه از میان 36 عنوان کتاب حاضر در فهرست پرفروشهای هفته گذش//ته، «ملت عش//ق» بیش از س//ایر کتابها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.